Page 3 - Zbornik 2021
P. 3

32. Mišičev vodarski dan

Izdajatelja in organizatorja:
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.
Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.

V sodelovanju z:
Ministrstvo za okolje in prostor RS
Ministrstvo za okolje in prostor
Direkcija za vode
Inženirska zbornica Slovenije

Organizacijski odbor:
mag. Smiljan Juvan
Borut Roškar
Franc Avšič
Alenka Kovačič
Agata Suhadolnik
Maja Ograjenšek
Mitja Trop

Oblikovanje:
Jasna Andrić

DTP in tisk:
Camera d.o.o.

Naklada:
100 izvodov

V Mariboru, 2021

Fotografija na naslovnici: Ribja steza na obstoječem pragu reke Vipave pod vtokom v Novakovo mlinščico.
Foto: Timotej Mišič

Fotografija na hrbtni strani: Akumulacija Medvedce jeseni 2019.
Foto: Agata Suhadolnik

  CIP - Kataložni zapis o publikaciji
  Univerzitetna knjižnica Maribor
  626/628(497.4)(082)
  MIŠIČEV vodarski dan (32 ; 2021 ; Maribor)

   Zbornik / 32. Mišičev vodarski dan : 2. december 2021, Maribor ; [organiza-
  torja Vodnogospodarski biro Maribor [in] Drava vodnogospodarsko podjetje
  Ptuj]. - Maribor : Vodnogospodarski biro ; Ptuj : Drava Vodnogospodarsko pod-
  jetje, 2021
  ISBN 978-961-94881-2-6 (Vodnogospodarski biro)
  COBISS.SI-ID 89380099
   1   2   3   4   5   6   7   8