Page 5 - Zbornik 2021
P. 5

Agata Suhadolnik, Borut Roškar

Uvodnik ............................................................................................................................................ 11

01 Problematika sedimentacije v rečnih zajezitvah

mag. Luka Javornik, dr. Sašo Šantl, Davor Rozman

Načrtovanje in upravljanje s sedimenti v pretočni akumulaciji HE Boštanj na
spodnji Savi ..................................................................................................................................... 15

izr. prof. dr. Janja Kramer Stajnko, viš. pred. Matjaž Nekrep Perc, red. prof. dr. Renata Jecl

Meritve vsebnosti lebdečih plavin na reki Dravi v času visokovodnega dogodka ................... 22

Miha Kračun

Modeliranje transporta sedimentov v akumulaciji AK Pernica ................................................. 28

Blaž Ivanuša, mag. Špela Remec-Rekar

Problematika sedimentacije v akumulaciji Pernica ................................................................... 33

02	Hidrološke podlage – pomen sistemske

      verifikacije hidroloških količin

Gorana Čosič-Flajsig, prof. dr. sc. Barbara Karleuša, doc. dr. Matjaž Glavan

Modeliranje vpliva klimatskih sprememb na kakovost vode reke Sotle .................................. 41

doc. dr. Nejc Bezak, prof. dr. Matjaž Mikoš, izr. prof. dr. Mojca Šraj

Razvoj metodologije za določitev projektnih hidrogramov........................................................ 50

Mitja Starec

Hidrološke analize in njihova potrditev v luči izdelave hidrološke študije Drave ................... 59

dr. Katarina Zabret, mag. Luka Javornik, dr. Sašo Šantl, dr. Leon Gosar, mag. Jana Meljo

Vzpostavitev izhodišč metodologije za ocenjevanje hidrološko razpoložljivih
količin vode za rabo ....................................................................................................................... 64
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10