Page 6 - Zbornik 2021
P. 6

Marko Černe

Ekonomski vidiki namakanja kmetijskih zemljišč .................................................................. 154

dr. Uroš Krajnc

Prezrte težave pri načrtovanju in izvajanju čiščenja odpadne vode ...................................... 158

dr. Mitja Rismal

50 Letna 1970 - 2021 neuspešna sanacija biologov Blejskega jezera brez
ekološkega inženirstva ................................................................................................................ 165

mag. Lara Flis, mag. Špela Remec - Rekar

Aktivnosti za zmanjševanje vpliva obremenitev na kakovost vode v Blejskem jezeru ....... 172

dr. Mitja Rismal

Kaj pomeni uporaba dveh obstoječih in neizkoriščenih akumulacij Mola In Klivnik za
preskrbo s pitno vodo slovenske Istre in zalednega Krasa .................................................... 178

dr. Uroš Krajnc

V javnosti prisotne dileme glede projekta za oskrbo s pitno vodo slovenske Obale in
zalednega kraškega območja z akumulacijo Suhorka in odgovori na te dileme .................. 183

Miha Curk, doc. dr. Matjaž Glavan

Pomen upoštevanja lastnosti tal za varovanje podzemne vode na kmetijskih
območjih – študiji Dravskega in Krškega polja z modelom SWAT ......................................... 190

Ester Premate, Špela Borko, dr. Nataša Mori, dr. Teo Delić, doc. dr. Cene Fišer, doc. dr. Maja Zagmajster

Podzemne vode so tudi življenjski prostor ............................................................................... 196

dr. Mišo Andjelov, dr. Peter Frantar, dr. Urša Pavlič, dr. Petra Souvent

Vpliv rabe podzemne vode na vodne vire v Sloveniji ............................................................... 202

asist. Jerca Praprotnik Kastelic, asist. Ana Strgar, asist. dr. Anja Torkar, asist. Ajda Cilenšek,
Matej Cerk, asist. Uroš Lesjak, doc. dr. Primož Banovec, izr. prof. dr. Barbara Čenčur Curk

Skupna prizadevanja za prilagajanje sistema upravljanja voda podnebnim
spremembam v Srednji Evropi - Projekt TEACHER-CE ........................................................... 210

mag. Mojca Dolinar, Andrej Golob, dr. Gregor Gregorič, univ., Bogo Habič, Veronika Hladnik Zakotnik, Matija Klančar,
Anže Medved, Andreja Moderc, dr. Urška Pavlič, dr. Sašo Petan, Marko Puškarić, dr. Petra Souvent, dr. Andreja Sušnik,
Živa Vlahović, mag. Maja Žun, Ana Žust

Sušomer........................................................................................................................................ 216
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11