Page 10 - Almanah Vodarstvo30 let
P. 10

Organiziranost upravljanja voda reke Drave skozi zgodovino

  prebivalstvu njenega srednjega porečja od        Posebnost sta oba ravninska naravna odse-
  Dravograda do Ptuja, pa tudi vse do Vojvodi-      ka Drave, po katerih teče pretežno le obvezni
  ne in Beograda. Plavljenje lesa po pritokih in     (ekološko potrebni) zagotovljeni pretok, ki je v
  splavarjenje po Dravi je bilo pet stoletij pojem    večjem delu leta nižji od naravne dinamike pre-
  gozdarske in lesarske dejavnosti, saj je bil les    tokov. Izostanek večjega deleža vode, ki sicer
  slovenskih gozdov visoko cenjen v krajih Pod-      poganja turbine, je vzrok za zasipavanje struge
  ravine in Podonavja. Lesarstvo in splavarstvo      z rečnimi nanosi proda in mivke, hkrati pa omo-
  je bilo tedaj glavni vir preživetja prebivalstva    goča prekomerno zaraščanje rečnega koridorja
  obdravskih gozdov.                   in obvodnega prostora. Posledica tega so neti-
                              pično zarasla prodišča, ki nevarno preusmer-
  Za preprečevanje poplav in erozije, za omo-       jajo tok visokih voda, ter zmanjšana pretočna
  gočanje splavarjenja, za potrebe gradenj cest      sposobnost, kar povzroči povečano pogostost
  in železnic, za rabo vodne energije, za izbolj-     in silovitost poplav na kmetijskih in poseljenih
  šanje kmetovanja in boljše bivalne razmere       območjih v obvodnem prostoru. Splet okoli-
  so izvajali posamezne pomembnejše uredi-        ščin, predvsem spremenjena raba naravnega
  tve vodotokov že sredi 19. stoletja, potekajo      poplavnega prostora, je botroval zgraditvi vi-
  pa še danes, odvisno od potreb in zlasti mož-      sokovodnih nasipov Zrkovci-Dogoše in Zgornji
  nosti slovenske družbe.                 -Spodnji Duplek, kar je povzročilo izgubo dela
                              poplavnega prostora v bilanci poplavne reten-
  Največji poseg v reko Dravo, ki je spremenil      zije – še dobro, da ima umetno Ptujsko jezero
  tudi njen naravni videz in obvodni prostor ter     sposobnost ta dolvodni vpliv kompenzirati.
  naravo sploh, je bila zgraditev verige osmih
  hidroelektrarn, ki prispevajo četrtino slo-       Drava z obvodnim prostorom ostaja kljub
  venske preskrbe z električno energijo. Ne-       spremenjenemu vodnemu režimu krajinsko
  koč je Drava pomembno prispevala k obnovi        in okoljsko zanimiva in dragocena. Sonaravno
  in razvoju, danes je pomemben vir obnovlji-       izvajani vzdrževalni posegi jo ohranjajo v na-
  ve energije. Nekdanja hudourniška soteska        ravi prijaznem stanju, zato ima odsek od Me-
  od Dravograda do Maribora je bila spreme-        lja do Starš take okoljske in naravovarstvene
  njena v niz rečnih jezer. Na ravninskem sve-      lastnosti, da je bil razglašen za krajinski park.
  tu pa so nastali veliko Ptujsko jezero ter dva     Tudi Krajinski park Šturmovci ima ustrezne
  odseka sonaravno urejane naravne struge         habitatske razmere zaradi ustreznega obra-
  od Maribora do Ptuja in od Markovcev do         tovanja HE in razmer na Dravinji. Ptujsko
  Zavrča ter po Dravskem in Ptujskem polju        morje (kot domačini imenujejo Ptujsko jeze-
  dva dolga dovodna kanala do HE Zlatoličje        ro) je naravna vrednota državnega pomena,
  in HE Formin.                      širše območje Drave pa območje Natura 2000
                              – tudi to priča o vodarski skrbi za Dravo.
  Nova vodna telesa so prispevala, da je Dra-
  vska dolina postala drugačna, bolj vodnata       Organiziranost upravljanja
  in bolj zelena. Nove hidrološke razmere so       in urejanja voda
  ustvarile nove biotske habitate, resda dru-
  gačne, a vendarle pestre. Nezadostni ukrepi       Do leta 1941
  za zmanjšanje erozije in transporta sedimen-
  tov na vodozbirnem območju pa povzročajo        Sredi devetnajstega stoletja se v celotni drža-
  polnjenje akumulacijskih bazenov z rečnimi       vi Avstro-Ogrski pojavi zavedanje, da je nujno
  naplavinami, ki zmanjšujejo vodni prostor        reševanje vodnogospodarskih problemov na
  Drave. Moteče nanose vzdrževalci vodotokov       vseh ravneh, občinskih, okrajnih, deželnih ter
  umikajo in premeščajo na kolikor mogoče         državni, ter da ga je treba sistematično uredi-
  okolju prijazen način, a manjka družbeni kon-      ti. Sprejeti so bili zakoni in posamezne posta-
  senz o zadrževanju vode, plavin in plavja čim      ve (danes bi jim rekli predpisi), ki so sledili
  bližje kraju nastanka.                 pomembnim državnim projektom, na primer
                              gradnji železnice Dunaj–Trst.

10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15