Page 11 - Almanah Vodarstvo30 let
P. 11

30. Mišičev vodarski dan

Državni zakon za uravnavo reke Mure od      Po letu 1945
Gradca do štajersko-ogrske meje, sprejet
24. marca 1875, s podpisom cesarja Franca    Svetovna zmaga nad fašizmom in nacizmom
Jožefa, štejemo za začetek sistematičnega    in nova država Socialistična federativna re-
vodnega gospodarstva na Dravi in Muri na     publika Jugoslavija sta spodbudili vsesploš-
Slovenskem. Med številnimi sprejetimi pos-    en zagon za obnovo domovine. Iz strokovne-
tavami je zanimiv Predpis za vožnjo z ladjami  ga kadra in delovnih sredstev prejšnje Hidro-
in splavi po Dravi iz leta 1877, posebej pa še  tehnične sekcije za Dravo se je organizirala
Zakon o neškodljivem odvajanju gorskih voda   Gradbena skupina za hidrotehnična dela na
(danes bi rekli hudournikov) iz leta 1884.    Ptuju. Z vojaškimi in političnimi oblastmi je
                         sodelovala pri najnujnejših krajevnih hidro-
V obdobju med obema svetovnima vojnama, v    tehničnih delih. Po ustanovitvi Ministrstva
času Kraljevine Jugoslavije, je bila ohranjena  za gradnje Ljudske republike Slovenije leta
zavest o pomembnosti stanja voda, ki se je    1945 je bila organizirana Glavna uprava za
odražala v skrbi za pretočnost in stabilnost   vode Ljubljana, ptujska Gradbena skupina pa
rečnih strug ter tudi v vzdrževanju vodoprav-  je pristala pod njeno pristojnost kot Sekcija
nega reda (kaj se sme in kaj se ne sme na    uprave za vode Ptuj.
vodah in obvodnem prostoru), podeljevanju
vodnih pravic za rabo vode in izrabo njene    Naslednja sprememba se je zgodila, ko je bila
moči po vzoru iz staroavstrijske prakse. K    5. maja 1947 pod Ministrstvom za kmetijstvo
spoštovanju voda so prispevale tudi vodne    ustanovljena Glavna uprava za regulacije rek
ujme z obsežnimi poplavami in škodami, saj    in melioracije, v njenem okviru pa Uprava za
so se hude povodnji vrstile v letih 1925, 1936, vode Ptuj, nato še enako v Ljubljani, v Celju
1938 in 1941.                  in v Gornji Radgoni. Ta zgodovinski dogodek
                         štejemo za začetek sodobnega organizirane-
Leta 1921 je bil sprejet Državni zakon o ure-  ga vodnega gospodarstva v Sloveniji.
janju voda Kraljevine Jugoslavije, ki je spod-
budil ustanavljanje Vodnih zadrug. Tudi te so  Sledile so pogoste reorganizacije ob spre-
bile že tradicija iz prejšnjih ureditev, zavze- membah in razvoju državnih ureditev. Zani-
male so se za urejanje odvodnje, odpravljanje  mivo pa je, da v splošnem niso spreminjale
poplav in za melioracije zemljišč. Leta 1930   vsebine dejavnosti na vodah, ki se je razvijala
je bil sprejet zakon o urejanju hudournikov,   in krepila ter ohranjala poslanstvo vodarstva.
leta 1931 pa je bil sprejet še zakon o izkori-
ščanju vodnih sil, ki je prinašal tudi določbe  Po letu 1949 je dve leti delovalo Podjetje za
splošnega vodnega prava in upravnih postop-   regulacije in melioracije Ljubljana in v tem
kov tega področja. Na Ptuju je bila iz ostankov okviru Baza Ptuj, pri kateri je bila ustanovljena
Dravskega gradbenega vodstva, ki je delovalo   Melioracijska šola, ki je izšolala več sposobnih
že pod Avstro-Ogrsko, ustanovljena Terenska   delovodij in rečnih nadzornikov. Po ustanovi-
hidrotehnična sekcija državnega ministrstva   tvi komiteja (danes bi rekli ministrstva) Vlade
za gradnje v Beogradu, ki je leta 1939 izde-   Ljudske republike Slovenije za vodno gospo-
lala Generalni projekt za regulacijo Drave od  darstvo je bila ustanovljena Uprava za vodno
Maribora do Ormoža. Delovala je tudi pod na-   gospodarstvo LR Slovenije v Ljubljani in z njo
zivom Gradbeno vodstvo Drave, v Mariboru     Vodnogospodarska uprava Ptuj, po letu 1954
pa je po letu 1938 delovala Banovinska hidro-  pa Vodnogospodarska sekcija za Dravo Ptuj.
tehnična sekcija.                S sprejetjem zakona o varstvu voda v letu
                         1957 so bile organizirane vodne skupnos-
Žal lahko ugotovimo, da v medvojnem času     ti po posameznih vodnih območjih. Pred tem
ni bilo posebnih dosežkov v vodnem gospo-    so že obstajale nekatere melioracijske vodne
darstvu. Obdobje je bilo sorazmerno kratko,   skupnosti na podlagi zveznega predpisa iz leta
problemi veliki, s svetovno gospodarsko kri-   1952. Vodna skupnost porečja Drave Maribor
zo, končalo pa se je z drugo svetovno vojno.   je bila ustanovljena 1. 1. 1958.

                                                  11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16