Page 12 - Almanah Vodarstvo30 let
P. 12

Organiziranost upravljanja voda reke Drave skozi zgodovino

  Na osnovi Zakona o vodah iz leta 1966 je        Ob tem ne smemo pozabiti poudariti, da je
  nastala Splošna vodna skupnost Drava-Mura        dober del goratega vodnega območja Dra-
  v Mariboru za celotno območje severovzho-        ve kategoriziran kot hudourniški, zato je tod
  dne Slovenije. V njen sestav so bile vključene     vodnogospodarsko dejavnost – kot na vseh
  ukinjeni Vodnogospodarski sekciji za Dravo       hudourniških območjih po Sloveniji – opravlja-
  in Muro ter dotedanje vodne in melioracijske      lo Podjetje za urejanje hudournikov Ljubljana.
  skupnosti na porečjih Drave in Mure.
                              Planskemu gospodarstvu prvih povojnih let
  Ob tradicionalnem urejanju voda so se pod-       sledi obdobje samoupravnih interesnih skup-
  ročja dejavnosti širila, začele so se meliora-     nosti. Zakon o vodah leta 1974 uvede pet
  cije kmetijskih zemljišč, gradnje hidroelek-      vodnih območij. Za vodne zadeve so po po-
  trarn ter postopno še skrb za kakovost voda       sameznih vodnih območjih organizirane Ob-
  in preprečevanje onesnaževanja. Vodarstvo        močne vodne skupnosti (OVS), te pa so tvo-
  je postajalo pomembna in upoštevana stroka,       rile Zvezo vodnih skupnosti Slovenije (ZVSS).
  dejavnost pa tudi ustrezno družbeno podpr-       Vsako vodno območje je pokrivalo pripada-
  ta. Lahko rečemo, da se je vodarstvo uspešno      joče Vodnogospodarsko podjetje. Posebnost
  prilagajalo družbenemu razvoju in organi-        sta bili vodni območji Drave in Mure, ki ju je
  ziralo tako, da se je osnovno poslanstvo oh-      skupaj pokrivalo Vodnogospodarsko podje-
  ranjalo. Ob tem se je razvijala strokovnost       tje Maribor, vendar s samostojnima vodno-
  na vseh področjih delovanja, tudi izvajalska      gospodarskima enotama. Na hudourniških
  usposobljenost, kar je bilo pomembno za ka-       območjih je še nadalje opravljalo vodnogo-
  kovostno uresničevanje nalog.              spodarsko dejavnost Podjetje za urejanje
                              hudournikov Ljubljana, posebne, posamezne
  Splošna vodna skupnost (SVS) Drava-Mura         strokovne naloge načrtovanja planiranja in
  Maribor se je organizirala v samostojne or-       spremljanja vodnogospodarske dejavnosti
  ganizacijske enote, in sicer v vodnogospo-       pa je opravljal Vodnogospodarski inštitut Lju-
  darski enoti za Dravo na Ptuju in za Muro v       bljana. Organizacijske naloge so opravljale
  Murski Soboti, ter v Novogradnje (kasneje        Strokovne službe ZVSS v Ljubljani.
  Hidrogradnje) v Mariboru in Projektivni (kas-
  neje Vodnogospodarski) biro ter Upravo SVS       Po sprejemu Zakona o združenem delu so
  v Mariboru. V sedemdesetih letih je bila SVS      izpeljali ustrezne predpisane postopke. Do-
  Drava-Mura velika delovna organizacija, saj       tedanje enote so spremenili v temeljne orga-
  je imela več kot 700 zaposlenih. Enoti na        nizacije združenega dela (TOZD). Tako so us-
  Dravi in Muri sta imeli po 120 do 150, Hidro-      tanovili TOZD Drava Ptuj, TOZD Mura Murska
  gradnje čez 300 in projektiva do 40 zaposle-      Sobota, TOZD Hidrogradnje, TOZD Projektivni
  nih. Izvajala in projektirala so se vzdrževal-     biro Maribor in Delovno skupnost Skupnih
  na in investicijska dela na vodotokih, hidro-      služb (DSSS). Te nove organizacije so tvorile
  melioracijskih sistemih, večnamenskih vod-       SOZD Vodnogospodarsko podjetje Maribor, n.
  nih akumulacijah in melioracijah kmetijskih       sol. o., s sedežem v Mariboru, Ljubljanska ul.
  zemljišč. Vodnogospodarske ureditve so         9, ustanovljen 1. 4. 1975.
  sledile razvoju urbanizacije, komunalne in
  prometne infrastrukture ter usposabljanju        Ob tradicionalni hidrotehnični operativi in
  kmetijskih zemljišč. Ko je bil sprejet »Zele-      projektivi so v vodnogospodarskih podjetjih
  ni plan« za večjo stopnjo samooskrbe Slo-        opravljali tudi strokovne naloge načrtovanja
  venije, so bile prav melioracije v največjem      in planiranja na osnovi poznavanja terena,
  razmahu, ne samo v porečju Drave, temveč        potreb prebivalstva in okolja za Območne
  po vsej Sloveniji. Prenos znanja in izkušenj      vodne skupnosti in ZVSS. Izvajali so rečno
  je potekal tudi preko republiških meja, VGP       nadzorno službo, varstvo kakovosti voda in
  Drava-Mura, kasneje VGP Maribor, je pri tem       sodelovali pri obrambi pred poplavami, po
  odigralo vodilno vlogo, tako kot izvajalec kot     Zakonu o vodah 1981, ki je določal vsebino
  tudi projektant.                    Vodnogospodarske javne službe.

12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17