Page 18 - Almanah Vodarstvo30 let
P. 18

Podravje: Zgodovina hidroloških meritev, poplavna ogroženost in suše

  uvajanjem naprav za neprekinjeno beleženje                                          ji na reki Dravi (Črneče in Ptuj) so ponovno
  vodnega stanja. Največ vodomernih postaj v                                          vzpostavili v začetku 21. stoletja ter ju opre-
  porečju Drave je delovalo v sedemdesetih le-                                         mili z moderno tehnologijo, ki omogoča me-
  tih prejšnjega stoletja (slika 1). Poleg osnov-                                       ritve pretokov v akumulacijah. Zadnja poso-
  ne mreže so zaradi tedanjih potreb in lokalnih                                        dobitev merilne mreže je potekala v projektu
  interesov postavljali dodatna merilna mesta,                                         »Nadgradnja sistema za spremljanje in ana-
  vendar so bila kasneje opazovanja prekinjena                                         liziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji«,
  ali postaje opuščene. Na Dravi so se postaje                                         poimenovanem BOBER (Boljše opazovanje
  opuščale po izgradnji hidroelektrarn in zaje-                                        za boljše ekološke rešitve) med letoma 2009
  zitvi reke. Veliko vodomernih postaj na povr-                                        in 2015 (Roškar, 2015). Meritve hidroloških
  šinskih vodah je bilo ukinjenih po letu 1980,                                        parametrov na vodotokih porečja Drave se
  ko je bila izvedena racionalizacija hidrološke                                        danes izvajajo na 22 samodejnih postajah
  merilne mreže. Za potrebe hidrološke prog-                                          s sprotnim prenosom podatkov (slika 2). Na
  nostične službe so postaje nadgrajevali v sa-                                        vseh merijo višino vodne gladine, pretok in
  modejne postaje. Prva postaja s samodejnim                                          temperaturo vode, na enem merilnem mestu
  prenosom podatkov na Dravi je začela delo-                                          (Makole na Dravinji) pa potekajo tudi meritve
  vati leta 1989 v Borlu, dve leti kasneje pa v                                        motnosti in odvzem vzorcev za ugotavljanje
  Muti na Bistrici. Na razvoj mreže so vplivali                                        vsebnosti suspendiranih snovi v vodi.
  predvsem varstvo naselij pred poplavami,
  uporaba vode v energetske, tehnološke in vo-                                         Podatki hidrološkega monitoringa so po-
  dooskrbne namene, danes pa vse bolj potre-                                          membni za proučevanje in spremljanje de-
  be proučevanja in varovanja okolja.                                             javnikov v vodnem krogu, ugotavljanje vodnih
                                                                 količin in pretočnih režimov, ocenjevanje sta-
  Zadnjih nekaj let je število merilnih mest hi-                                        nja površinskih voda in ocenjevanje dolgo-
  drološkega monitoringa površinskih voda                                           ročnih sprememb v vodnem krogu. Sprotni
  v porečju Drave skoraj konstantno. Posta-                                          podatki samodejnih postaj so pomembni v
                                                                 procesu spremljanja, napovedovanja in ob-
    SLIKA 1: Število vodomernih postaj površinskih voda v                                  veščanja v izrednih hidroloških razmerah.
             porečju Drave po desetletjih.                                      Vključevanje podatkov v prognostične sis-
                                                                 teme pa zagotavlja zanesljivejše modelske
                      Porečje Drave                                    produkte ter pravočasno in natančnejše opo-
                                                                 zarjanje na visoke vode.
     60

  Število vodomernih postaj 50                                                Prve meritve globine do podzemne vode v
                40                                                Dravski kotlini so se začele izvajati leta 1954
                30                                                pri tedanji Upravi hidrometeorološke službe
                20                                                pri vladi LRS, ko je bilo na Ptujskem polju
                10                                                vzpostavljenih 12 merilnih mest. Prva polo-
                0                                                vica petdesetih let prejšnjega stoletja je ra-
                                                                 zvojno pomembno obdobje državne mreže
                   opazovanja (trenutne vrednosti)                              merilnih mest podzemnih voda v Sloveniji,
                   neprekinjeno beleženje                                   saj je bil takrat izdelan prvi enotni program
                1921-1930                                             hidroloških meritev na območju vseh večjih
                    1931-1940                                        prodnopeščenih vodonosnikov v državi, po
                         1941-1950                                   katerem se je vzpostavila državna operativna
                              1951-1960                              služba za sistematično merjenje gladine in
                                   1961-1970                         temperature podzemne vode. Merilnim mes-
                                        1971-1980                     tom na Ptujskem polju se je leta 1956 prid-
                                             1981-1990                ružilo 11 merilnih mest na Dravskem polju in
                                                  1991-2000           v obdobju 1954–1960 je delovala razmeroma
                                                       2001-2010      obsežna merilna mreža, ki je pokrivala tak-
                                                           2011-2019

18
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23