Page 3 - Almanah Vodarstvo30 let
P. 3

05                     PRVIČ

Odvodnja in namakanje             smo, takrat še v Vodnogospodarskem
kmetijskih površin na             podjetju Maribor, 23. februarja 1989
porečju Drave 44                organizirali interni strokovni dan, da bi se
                        medsebojno seznanili z delom, dosežki,
mag. Smiljan Juvan               načrti in znanjem strokovnih delavcev
                        podjetja, saj smo v sorazmerno prostranem
09                       območju in zato pogosto ločenem
                        načinu dela tako izmenjavo in druženje
Spremljanje stanja voda            potrebovali. Že na to posvetovanje smo
v porečju Drave nekoč in            povabili stanovske kolege iz vseh sorodnih
danes 88                    organizacij Slovenije (VGP, OVS, ZVSS,
                        RKVOUP, HIDROGEA), sosednje OVP Osijek in
mag. Irena Cvitanič, mag. Mojca Dobnikar    Varaždin ter novinarje Večera, Dela in RTV.
Tehovnik, dr. Nataša Dolinar,
mag. Polonca Mihorko, Bernarda Rotar      Pripravljenih je bilo 15 referatov s
                        področja vodnogospodarske problematike,
                        informatike, regulacij in melioracij. Odziv
                        udeležencev je bil dober in prireditev je lepo
                        uspela.

                        V času posvetovanja je minevalo pet
                        let od smrti Draga Mišiča, dolgoletnega
                        direktorja VGP Maribor, za nas
                        pomembnega vodnogospodarskega
                        strokovnjaka, univerzitetnega učitelja,
                        aktivista in organizatorja v slovenskem
                        in jugoslovanskem prostoru. Dogovorili
                        smo se, da bomo strokovno posvetovanje
                        v prihodnosti organizirali pod njegovim
                        imenom. Ta odločitev se je izkazala za
                        umestno, saj smo tako tudi po reorganizaciji
                        VGP Maribor v štiri samostojne naslednice
                        nadaljevali s skupno pripravo srečanja.

                     10

                     Naravovarstveni
                     oris Drave 102

                     Simona Kaligarič
   1   2   3   4   5   6   7   8