Page 10 - MVD30
P. 10

MIŠIČEV DAN –
OGLEDALO VODARSTVA

Naš ‚Mišič‘ ima zdaj že kar dolgo brado. V Vodno-   pojavljali že na prvih posvetih, je bila leta 1992
gospodarskem podjetju (VGP) Maribor smo že 23.     prvič na program uvrščena vodilna tema Sona-
februarja 1989 organizirali interni strokovni dan   ravno urejanje vodotokov, v okviru katere je bilo
z namenom medsebojnega seznanjanja o delu,       objavljenih 8 referatov. Na posvetu leta 1993 je
dosežkih, načrtih in znanju strokovnih delavcev    bila ena od razpisanih tem Ekosistemske presoje
podjetja, saj smo v sorazmerno prostranem ob-     in presoje vplivov na okolje, prejeti prispevki so
močju in zato pogosto ločenem načinu dela tako     odražali aktivnosti vodarjev pri analizi stanja vo-
izmenjavo in druženje potrebovali. Že na to posve-   dnega okolja ter izvajanju ukrepov za izboljšanje
tovanje smo povabili stanovske kolege iz vseh so-   stanja.
rodnih organizacij Slovenije, sosednje OVP Osijek   Hidrološki ekstremi s pogostimi poplavami in su-
in Varaždin ter novinarje Večera, Dela in RTV. Prip-  šami so nakazovali, da so vlaganja v vodno infra-
ravljenih je bilo 15 referatov s področja vodnogo-   strukturo in njeno vzdrževanje nesorazmerna s
spodarske problematike, informatike, regulacij in   škodo, ki so jo povzročale pogoste ujme. Izdelan
melioracij ...                     je bil Nacionalni program urejanja voda in Naci-
V času posvetovanja je minevalo pet let od smrti    onalni program namakanja, ki pa nista doživela
Draga Mišiča, dolgoletnega direktorja VGP Ma-     realizacije zastavljenih ciljev. Tematike z obravna-
ribor, pomembnega vodnogospodarskega stro-       vo poplav in suš ter ukrepov za zmanjševanje nji-
kovnjaka, univerzitetnega učitelja, aktivista in    hovih posledic so se ponavljale skoraj na vsakem
organizatorja na slovenskem in jugoslovanskem     Mišičevem dnevu. Pasica na posvetih, s karavano,
prostoru. Dogovorili smo se, da bomo strokovno     ki gre kljub lajanju dalje, je postajala vedno bolj
posvetovanje v prihodnje organizirali pod njego-    simbolična.
vim imenom.                      V letu 2002 je bil sprejet Zakon o vodah, ki je pos-
V letih, ki so sledila, so se dogajale velike družbe- tavil tudi nove okvirje organiziranosti vodarstva,
ne spremembe, ki so se odrazile tudi na organi-    skladne z evropskim pravnim redom. Izdelan je
ziranosti upravljanja voda. Po osamosvojitvi Slo-   bil Načrt upravljanja z vodami za povodje Dona-
venije so bile ukinjene območne vodne skupnosti    ve in za povodje Jadranskega morja, kot osnovni
in organiziranost vodarstva je iskala svojo novo    strateški dokument, ki se ga vsakih 5 let ažurira.
identiteto kar nekaj let. Table z nazivi organov    Do izdelave predvidenih Podrobnejših načrtov
upravljanja so se pogosto menjavale, z njimi pa    upravljanja z vodami žal še do danes ni prišlo. Pa
tudi kadri, ki so postavljali okvir upravljanja voda. poglejmo nazaj, ko smo imeli izdelane Vodnogo-
Naraščanje okoljske ozaveščenosti na vseh pod-     spodarske osnove Slovenije kot »master plan«,
ročjih je tudi v vodarstvo vneslo nove poglede o    ob tem pa še vodnogospodarske osnove za posa-
pomenu vode v okolju. Vodarstvo je bilo organi-    mezna porečja, kot podlago za načrtovanje posa-
zirano v okviru Uprave RS za varstvo narave na     meznih ukrepov. Uresničevanje Zakona o vodah in
Ministrstvu za okolje in prostor. Čeprav so se pri-  Upravljanje z vodami so bile teme, ki so se večkrat
spevki, ki so obravnavali okoljsko problematiko,    ponavljale na Mišičevih dnevih.

                            9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15