Page 11 - MVD30
P. 11

V obdobju intenzivne gradnje avtocest v Sloveniji   predstavlja stalnico med temami na vseh posve-
je bilo potrebnih veliko ukrepov za zagotavljanje   tih. Prispevki v okviru te teme omogočajo predsta-
ustrezne poplavne varnosti in izvajanje omilitve-   vitev aktivnosti in dela ter izmenjavo izkušenj vo-
nih ukrepov zaradi posegov v vodni režim. Veliko   darskih strokovnjakov.
prispevkov na to temo je bilo predstavljenih na    Ko organizatorji Mišičevega vodarskega dne že
posvetih MVD.                     30 let izbiramo teme posveta in s tem pozovemo
S sprejetjem evropske Okvirne vodne direktive     vodarje za pripravo referatov na izbrane teme,
(WFD) je tudi Slovenija sledila evropski strategiji  poskušamo prikazati aktualno problematiko in
upravljanja voda. Pri načrtovanju posegov v pros-   stanje vodarstva. S tem neprestano nastavljamo
tor so postale obvezne izdelave kart poplavne ne-   ogledalo na vpogled širši javnosti, predvsem pa
varnosti na poplavno ogroženih območjih, kar je    sebi. Za dobro ali slabo stanje vodarstva smo vo-
bila pogosta tema na Mišičevih dnevih.        darji sami najbolj odgovorni.

Veliko spremembo v povečanju aktivnosti na po-    Predsednik organizacijskega odbora MVD
dročju upravljanja z vodami je prinesla ustano-    mag. Smiljan Juvan
vitev Direkcije za vode, v okviru katere je od leta
2018 tudi vodni sklad. S sredstvi vodnega sklada
ter v veliki meri tudi s sredstvi evropskih skladov,
se je intenzivnost urejanja voda v zadnjih letih
močno povečala. To se odraža tudi na vse več-
jem številu referatov na temo Aktualni projekti s
področja upravljanja z vodami in urejanja voda, ki

10
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16