Page 14 - MVD30
P. 14

Obvladovanje tveganja naravnih nevarnosti – 7. Poročilo o stanju Alp in PLANALP

OBVLADOVANJE TVEGANJA NARAVNIH
NEVARNOSTI – 7. POROČILO O STANJU
ALP IN PLANALP

mag. Jože PAPEŽ, u.d.i.gozd., HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje, Slovenčeva 97,
Ljubljana, joze.papez@hidrotehnik.si

Povzetek                        –	vključiti lokalne pobude pri razvijanju rešitev za
                             upravljanje tveganja naravnih nevarnosti.
V prispevku je kratko orisana vsebina obsežnega
7. Poročila o stanju Alp (RSA 7). Namen prispevka   –	zagotoviti finančne in druge spodbude za uva-
ni podrobna obnova poročila, ampak zgolj izpo-      janje in vključitev participativnega pristopa v
stavitev nekaj ključnih ugotovitev in priporočil, v   različnih fazah razvoja (samo)zaščitnih in pre-
velikem delu pa bralca vabi k branju preglednega     ventivnih sistemov.
Poročila, ki je preveden v slovenščino in javno do-
stopen.                        –	izvajati obvladovanje tveganja na praktičen in
Alpska konvencija (AK) je mednarodnopravna        strokoven način.
pogodba med državami pogodbenicami (Avstrija,
Francija, Nemčija, Italija, Liechtenstein, Kneževina  Poročilo je dostopno v vseh jezikih držav podpisnic
Monako, Slovenija in Švica) in Evropsko unijo (EU),  Alpske konvencije, kar z vidika Slovenije pomeni,
ki ima kot cilj spodbujanje trajnostnega razvoja in  upamo da, tudi koristen in dobrodošel prispevek k
zaščito Alp. Kot prispevek k tekočim razpravam     razpravi in odločanju o poenotenem slovenskem
o ekološkem in družbenem razvoju Alp, Alpska      poimenovanju nekaterih novejših bolj ali manj
konvencija redno objavlja Poročilo o stanju Alp.    strokovnih pojmov in izrazov (npr. risk manage-
Za 7. poročilo (RSA7) je PLANALP - platforma za    ment : risk governance) s področij upravljanja z
naravne nesreče Alpske konvencije - pripravila     vodami, urejanja voda in/ali obvladovanja poplav.
analizo stanja s priporočili za okrepitev sistema
obvladovanja tveganja, zato da bi preučila trenutne  Uvod
spremembe v načinu odzivanja družbe na narav-
ne nevarnosti. Poročilo je bilo s strani ministric   “Governance” ima v slovenščini več ustreznic.
in ministrov potrjeno na 15. Alpski konferenci 4.   Uporabljeni izraz »obvladovanje« se nanaša na
Aprila 2019 v Innsbrucku v Avstriji.          postopek, ki je širše zasnovan kot upravljanje
Poročilo nudi pregled sistema obvladovanja tve-    (management) in dopušča vključevanje več de-
ganja in njegovega pomena za države Alpske kon-    ležnikov, inovacij in raznolikih postopkov. »Go-
vencije. Pregledu sledi analiza načina izvajanja    vernance« pristop dopolnjuje nacionalne upravne
obvladovanja tveganja v okviru obstoječih siste-    sheme, postopke in pravne okvire, ki jih vodijo dr-
mov upravljanja. Za prikaz različnih oblik poten-   žavne vlade. Nanaša se na proces medsebojnega
cialnih mehanizmov obvladovanja so v poročilo     vplivanja in sprejemanja odločitev (tudi pogajanja)
vključeni primeri dobrih praks s celotnega ozem-    med subjekti, ki rešujejo skupen problem. Obvla-
lja Alpske konvencije (dva iz Slovenije). Čeprav je  dovanje tveganja predstavlja različne načine, s
obvladovanje tveganja splošen pojem, ga poroči-    katerimi vsi zainteresirani subjekti upravljajo
lo uporablja za specifične pojave, kot so poplave,   skupno tveganje.
snežni plazovi, nevarni hudourniški pojavi, pada-   Prav tako se za “risk” v slovenščini uporabljata
joče kamenje in zemeljski plazovi. Najbolj so iz-   dva pojma. V prevodu RSA 7 se uporablja pred-
postavljene poplave.                  vsem izraz tveganje, ki izhaja predvsem iz siste-
Poročilo se zaključi z naslednjimi priporočili za iz- ma zaščite in reševanja. Izraz ogroženost se v po-
boljšanje sistema obvladovanja tveganja naravnih    ročilu navezuje na izvajanje Poplavne direktive in
nevarnosti (natural hazard risk governance NHRG):   obravnava tveganje, vezano na poplavne in erozij-
–	spodbujati obvladovanje tveganja kot sredstvo    ske dogodke. Opisana poenostavitev ne izključuje
                            možnosti, da bi lahko bila - ob poenotenju tovr-
 za izboljšanje upravljanja tveganja.         stnega izrazoslovja v Sloveniji - umestitev izrazov
–	uporabiti mehanizme obvladovanja tveganja za     tveganje in ogroženost tudi drugačna.
                            Naj takoj uvodoma povem, da za »risk governan-
 razvoj celostnih ukrepov za preventivno zmanj-    ce« (obvladovanje tveganj) ne obstaja enostav-
 ševanje naravnih nevarnosti.             na mednarodna poenotena definicija. Tudi člani

                            13
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19