Page 15 - MVD30
P. 15

Jože Papež

Slika 1: Razvoj upravljanja naravnih nevarnosti in tveganja rešitve (gradbene in ne-gradbene ukrepe) na nji-
(Avtor: Schindelegger, 2018)                 hovem lastnem ozemlju, občutka odgovornosti
                               zanj (tudi sodelovanje pri vzdrževanju) in ozave-
delovne skupine, ki je pripravljala 7. Poročilo o      ščenosti o naravnih nevarnosti (npr. zavedanje o
stanju Alp, smo se uvodoma soočili s težavo eno-       prevzetem tveganju in t.i. »preostali ogroženos-
tnega razumevanja tega kompleksnega (novega)         ti«), njihovih posledicah (npr. vzdrževanje spomi-
pojma. Priznali smo si, da v dnevni praksi redno       na na pretekle dogodke) in primernem odzivanju
uporabljamo in po svojih najboljših močeh uresni-      nanje (vzdrževanje samozaščitnih ukrepov, redno
čujemo koncept celostnega upravljanja s tveganji       vzdrževan načrt odziva v primeru »preobremeni-
– t.i. »integral natural hazard management«, da       tev« varovalnih konstrukcij in ukrepov), kot tudi
pa v nobeni državi nismo do pred nedavnim dolo-       večjo učinkovitost ukrepov zaradi dolgoletnih iz-
čenih dobrih praks prepoznali in poimenovali kot       kušenj in poznavanja nevarnosti, ki jih prebivalci
primere »natural hazard risk governance«. Da,        prispevajo k procesu oblikovanja teh ukrepov.
»risk governance« ni nekaj novega; elementi tega
koncepta so del naše prakse že od nekdaj; kar je       Alpska konvencija in Planalp
novega je čas v katerem se nahajamo, novi robni
pogoji, nova znanja in izkušnje ter vse zahtevnejši     Alpska konvencija je mednarodna pogodba, ki
izzivi reševanja naravnih in družbenih vprašanj.       združuje 8 alpskih držav (Slovenijo, Avstrijo, Nem-
Velika pričakovanja in zahteve po varnosti je treba     čijo, Italijo, Švico, Lihtenštajn, Francijo in Monako)
usklajevati z demokratičnimi in participativnimi       ter EU v skupnem cilju – trajnostnem razvoju in
načeli, z namenom uravnovešenja nasprotujočih        zaščiti Alp. Pred 28 leti, ko je bila Konvencija pod-
si interesov na vse bolj – s poselitvijo, infrastruk-    pisana, je bila svojevrsten pionir, saj gre za prvo
turo in raznimi drugimi rabami (npr. stalno naraš-      mednarodno pogodbo, ki obravnava gorsko ob-
čanje rekreacijsko-turističnih aktivnosti v gorah)      močje kot geografsko celoto, ne glede na državne
– obremenjenem prostoru.                   meje. Območje Alpske konvencije se razteza na
Na osnovi lastnih izkušenj, aktivni vključenosti v      dobrih 190 000 kvadratnih kilometrih, vanj pa je
izdelavo, kot tudi v prevajanje RSA 7 v slovenščino,     vključenih več kot 5.700 občin v 8 državah. Med
bi vas rad opogumil, da si morda kljub uvodnemu       njimi je tudi 62 slovenskih občin, ki v celoti ali pa
vtisu o »teoretičnem« »governance« konceptu,         deloma spadajo v območje Alpske konvencije, kar
vzamete čas in razmislite katere rešitve in pris-      predstavlja eno tretjino državnega ozemlja. Alpe
topi v praksi v Slovenij in tujini pri zmanjševanju     predstavljajo dom več kot 14 milijonom prebival-
ogroženosti pred poplavami in erozijo že uspešno       cem, od tega več kot šestini prebivalstva Sloveni-
delujejo in kaj lahko (vsak sam in vsi skupaj) tako     je, poleg njih pa tudi približno 13.000 rastlinskim
v Sloveniji kot tudi pri čezmejnih in medregional-      in 30.000 živalskim vrstam. Gorski ekosistemi Alp
nih izzivih z vidika »obvladovanja« še izboljšamo.      so še posebej občutljivi na podnebne spremem-
V uvodniku RSA 7 je takratni generalni sekretar       be, saj se povprečna temperatura zraka dviguje
Alpske konvencije Markus Reiter izpostavil, da je      približno enkrat hitreje, kot v nižinskih območjih v
obvladovanje tveganja naravnih nevarnosti tema        okolici in se je od konca 19. stoletja zvišala že za
na stičišču zaščite in vključevanja, varstva in de-     skoraj 2 stopinji Celzija.
mokratičnih načel. Omogoča nam, da poudarimo         Namen Alpske konvencije je spodbujanje kako-
pomen doseganja učinkovite zaščite ob hkratnem        vostnega in trajnostnega načina življenja za tre-
širšem sodelovanju v procesu odločanja. Zaščita       nutne in prihodnje generacije ter hkrati varovanje
pred naravnimi nevarnostmi zahteva tehtne od-        občutljivih gorskih ekosistemov. Konvencija sama
ločitve, ki vplivajo na varnost prebivalcev in vča-     predstavlja okvir, na posamezna področja živ-
sih tudi na njihova življenja. Vzpostavitev trajnega     ljenja v Alpah pa se osredotoča še 8 izvedbenih
dialoga z lokalnim prebivalstvom in povečanje        protokolov in 4 deklaracije, ki državam pogodbe-
njihovega sodelovanja pri sprejemanju tovrstnih       nicam določajo natančnejše smernice za izvajanje
odločitev prinaša koristi ne samo v smislu demo-       Konvencije na posameznih tematskih področjih.
kracije in vključenosti, pomeni tudi utrditev občut-     S temi tematikami se ukvarjajo različna temat-
ka lastništva prebivalcev za sprejete in izvedene      ska delovna telesa Alpske konvencije, ki jih ses-
                               tavljajo strokovnjaki s posameznega področja iz
                               vseh alpskih držav ter nevladnih organizacij, ki se
                               ukvarjajo z različnimi alpskimi problematikami in
                               aktivno sodelujejo tudi z drugimi delovnimi tele-
                               si Alpske konvencije za njeno čim bolj celostno in
                               učinkovito izvajanje.
                               Naravne nevarnosti sicer niso tema nobenega
                               posebnega protokola ali deklaracije, je pa tema
                               zaradi svojega medsektorskega značaja obravna-

14
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20