Page 16 - MVD30
P. 16

Obvladovanje tveganja naravnih nevarnosti – 7. Poročilo o stanju Alp in PLANALP

vana v protokolih na temo Gorskega gozda, Ureja-         javnih organov omejujoče in da je potrebno upo-
nja prostora in trajnostnega razvoja, Varstva tal in       števati širšo skupino deležnikov. Prvič, čedalje
Prometa. V okviru Alpske konvencije že vse od leta        bolj se uveljavlja sprejemanje odločitev na pod-
2004 deluje tudi posebna tematska delovna skupi-         lagi presoje tveganj, ki je vedno bolj priznan na-
na za naravne nesreče PLANALP, imenovana tudi           čin spodbujanja stroškovno učinkovitih rešitev.
»platforma PLANALP«. Več o njej (člani, mandat,          Drugič, lokalno prebivalstvo, skupnosti, občine in
izdelki, dogodki, priporočila) je razvidno na sple-        nevladne organizacije (NVO-ji) so v čedalje več-
tni strani: https://www.alpconv.org/si/domaca-          ji meri vključeni v oblikovanje celovitih ukrepov,
-stran/organizacija/tematska-delovna-telesa/de-          namenjenih izogibanju in zmanjševanju tveganj.
tail/delovna-skupina-naravne-nesrece-planalp/.          Participativni procesi načrtovanja, samozaščita in
                                 deljene odgovornosti med zainteresiranimi prebi-
Izdelava 7. poročila o stanju Alp                 valci pa vsekakor dobivajo vse večji zagon.
                                 Alpe so na pragu prehajanja z upravljanja tvega-
Poročilo o stanju Alp izhaja vsaki dve leti in nudi        nja na bolj celostno naravnan pristop obvladova-
podrobne periodične informacije o razvoju na           nja tveganja. Cilj tega pristopa je spodbujanje so-
okoljskem, družbenem in gospodarskem podro-            delovanja in koordinacije med uradnimi deležniki
čju v alpski regiji na temo, ki je velikega pomena        in prizadetimi stranmi, ki so podvrženi istemu tve-
za pogodbenice Alpske konvencije. Predstavlja           ganju. Odgovornosti morajo nositi vsi in participa-
priložnost za skupno delo znanstvenikov in stro-         tivni pristop s skupno razvitimi ukrepi lahko pri-
kovnjakov iz vseh alpskih držav z različnim ozad-         speva k ozaveščanju in pridobivanju inovativnih
jem in različnimi pogledi. Rezultat tega dela sta         ter dobro sprejetih rešitev. Obvladovanje tveganja
poglobljena primerjalna analiza stanja v Alpah          naravnih nevarnosti je morda šele v povojih, ven-
in oblikovanje priporočil ter strategij, ki jih lahko       dar se hitro razvija, kot to dokazujejo primeri dob-
uresničujejo Alpska konvencija, njene pogodbeni-         rih praks vsepovsod po Alpah. 7. Poročilo o stanju
ce ali njihove uprave. Pripravo Poročila o stanju         Alp omogoča vpogled v te spremembe.
Alp naroči Alpska konferenca pogodbenic enemu           Kot na poenostavljen način kaže spodnja she-
izmed tematskih delovnih teles Alpske konvencije.         ma (slika 3), poznamo vplivno območje države
Po obravnavi tem, kot so demografske spremem-           in vplivno območje družbe. Glavni namen je pos-
be, zeleno gospodarstvo in trajnostni turizem, se         redovati znanja v zvezi s tveganji in dvigati oza-
to Poročilo o stanju Alp loteva teme obvladova-          veščenost, da se ustvari kultura tveganja, ki naj
nja tveganja. Najprimernejša izbira za to nalogo         prispeva h krepitvi samozaščite in lastne odgo-
je bila platforma PLANALP s svojim heterogenim          vornosti. Rešitve je potrebno oblikovati skupno v
strokovnim znanjem in ustaljeno delovno struk-          okviru dialoga o tveganjih in jih izvajati s pomočjo
turo na temo naravnih nevarnosti. PLANALP za-           shem upravljanja nevarnosti in tveganja, ki so pri-
jema znanje strokovnjakov v okviru nacionalnih          sotne v zakonodajnih okvirih posameznih držav.
delegacij in organizacij opazovalk, poleg tega pa         Koncept dialoga je uporaben na različnih ravneh
je platforma vzpostavila dobro sodelovanje z Ak-         od lokalnih skupnosti do mednarodnega sodelo-
cijsko skupino 8 EUSALP (ca. polovico članov je          vanja.
istočasno v obeh skupinah). Spodnja slika (slika 2)
prikazuje ta proces na poenostavljen način.

                                 Slika 3: Obseg obvladovanja tveganja (Vir: IRGC, 2005, prilagoditev)

Slika 2: Postopek izdelave 7. Poročila o stanju ALP (RSA7, 2019) Informiranje (in kompetentna strokovna podpora)
                                 je ključnega pomena za obvladovanje tveganja, saj
Obvladovanje tveganja v primeru                  morajo imeti vključeni subjekti možnost, da dobijo
naravnih nevarnosti                        ustrezne informacije; kar je podlaga za dialog o
                                 tveganjih in za razvijanje rešitev za preprečevanje
Trenutna razprava o upravljanju tveganja prizna-         nevarnosti in zmanjševanje ogroženosti.
va, da je osredotočanje skoraj izključno na vlogo         Izraz obvladovanje (governance) je na primer vi-
                                 deti vseprisoten v političnih razpravah v različnih
                                 sektorjih. V mednarodnem okolju, ki obravnava

                                 15
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21