Page 17 - MVD30
P. 17

Jože Papež

naravne nevarnosti, pa so izraz »governance«      Znan cikel celostnega upravljanja tveganja prika-
uvedli šele pred kratkim. Družba se srečuje z     zuje celostno perspektivo in razvršča aktivnosti v
zapletenimi družbenimi, gospodarskimi in okolj-    faze pripravljenosti, odzivanja in obnove. Poročilo
skimi težavami, ki jih ni mogoče reševati zgolj s   RSA7 se osredotoča predvsem na preventivne vi-
hierarhičnimi postopki javnih uprav. Obvladovanje   dike, predpise za ukrepanje v izrednih razmerah
je pristop, ki dopolnjuje upravne sheme in pravne   in priprave na intervencijo, da poda oceno o ukre-
okvirje, ki jih vodijo državne vlade, in skuša izrav- pih, ki so na voljo v posameznih državah, in o ob-
nati določene omejitve. Sprejemanje odločitev ne    stoječih mehanizmih obvladovanja tveganja.
sme potekati samo na upravni in teritorialni ravni,  Kritičen razmislek o obstoječih sistemih in vlad-
spodbuditi je treba vključevanje različnih deležni-  nih strukturah je bistvenega pomena za poveča-
kov, postopki sprejemanja odločitev pa bi morali    nje učinkovitosti in tudi za odzivanje na družbe-
izhajati iz pogajanj, ne le iz formalnih mehaniz-   ne spremembe in spremembe okolja. Strukturni
mov ukrepanja.                     ukrepi, temelječi na projektnih dogodkih, so bili
Obvladovanje lahko torej opredelimo kot dejavnost,   pogosto uvedeni za zaščito območij in so s tem
ki deluje po principu mreže, ki nima hierarhičnega   ustvarili občutek absolutne varnosti. Ekstremni
značaja, je fleksibilna in sega preko državnih meja.  pojavi pa so vseeno dokazali, da še vedno obstaja
To lahko zveni zelo abstraktno, ampak v bistvu po-   določena stopnja preostalega tveganja. Strukturni
meni mišljenje izven kalupa, ki ni omejeno zgolj na  (gradbeni) ukrepi se lahko izkažejo za neuspeš-
iskanje rešitev v okviru formalnih postopkov. Jav-   ne in nevarni pojavi so lahko preprosto večji od
ne institucije na splošno ohranjajo pomembno vlo-   napovedanih. Nastanejo lahko tudi kaskadni učin-
go. Njihova naloga je, da postavijo okvirne pogoje,  ki, ki jih je težko napovedati in simulirati. Izvedba
določijo pooblaščene subjekte in cilje procesov    enega samega zaščitnega ukrepa na splošno ne
obvladovanja. Imajo tudi vrsto drugih zakonsko     zagotavlja primernega kritja tveganja. Prav tu se
opredeljenih odgovornosti kot na primer organi-    vključijo lokalno prebivalstvo in drugi deležniki
zacijo in spremljanje izvajanja sprejetih odločitev.  ter dodatni ukrepi, ki jih je treba združiti v celoto.
Ključnega pomena je tudi ustrezna vključenost in    Spremembe padavinskih vzorcev, krčenje ledeni-
vloga (pri informiranju, moderiranju, vodenju …)    kov in dvig temperatur v povezavi z aktivnostmi
stroke, da se pri iskanju in dogovarjanju rešitev   v naseljih (zgoščevanje in zaprtje tal) napovedu-
morda ne zaide v »brezplodne« razprave. Seveda     jejo tudi spremembe ogroženosti zaradi poplav.
pa mora tudi stroka (npr. vodarska) sposobna pog-   Zaradi tega nevarni naravni procesi niso statičen
ledati »izven ustaljenih okvirjev«.          parameter, ki ga zadošča oceniti enkrat za vselej.
                            Predvsem ko gre za spreminjajoče se razmere
Obstoječi in možni načini               v okolju, se mora družba znati hitro prilagodi-
obravnave tveganja naravnih              ti. Obvladovanje tveganja lahko prispeva k temu,
nevarnosti                       da se pri odločanju opremo na dinamično pojmo-
                            vanje tveganja in da sta upoštevana ranljivost in
Za analizo procesov in mehanizmov obvladova-      izpostavljenost, ter k prizadevanju za aktiviranje
nja je bistvena ugotovitev, kateri so pomembni     sposobnosti prilagajanja prebivalstva na indi-
deležniki in njihove vloge, pristojnosti ter zmo-   vidualni ravni. Vključevanje različnih prizadetih
gljivosti, s katerimi lahko prispevajo k upravljanju  skupin in deležnikov lahko omogoči določanje in
tveganja nevarnosti. Pojem obvladovanja pokriva    izvajanje preventivnih ukrepov, ki upoštevajo pot-
pomembne splošne cilje na več načinov. Pove-      rebe po zmanjšanju tveganja nesreč in podnebne
čanje odpornosti je eden od teh ciljev, in sicer s   spremembe. Varovalne gozdove bodo morale na
preučevanjem “zmožnosti sistema, skupnosti ali     primer sestavljati različne drevesne vrste, ki so
družbe, ki so izpostavljeni nevarnosti, da se ubra-  sposobne prenesti temperaturne in padavinske
nijo, absorbirajo, se prilagodijo in si opomorejo od  spremembe.
posledic naravne nesreče pravočasno in učinko-     Za učinkovito obravnavo naravnih nevarnosti je
vito tudi z ohranjanjem in ponovno vzpostavitvijo   treba na splošno porazdeliti odgovornosti na več
bistvenih osnovnih struktur in funkcij”. Razisko-   ravni, za učinkovito upravljanje tveganja naravnih
valci in politiki uporabljajo pojme, kot so odpor-   nevarnosti pa je treba ukrepe za pripravljenost,
nost in ranljivost zato, da poudarijo, da je mogoče  odzivanje in obnovo združiti in razvijati skupno.
zagotoviti učinkovito upravljanje tveganja samo s   Idealno to poteka v okviru procesa obvladovanja.
skupnim naporom ter celostnimi aktivnostmi in     Razprava o obvladovanju tveganja je v glavnem
perspektivami. Hudournik v vasi lahko na primer    zrcalna podoba družbenih sprememb in potreb.
zahteva kombinacijo tehničnih ukrepov zadrževa-    Država je bila dlje časa bolj ali manj edina, ki je
nja plavja, poleg tega pa tudi hiter in dobro prip-  skrbela za upravljanje tveganja. Kot dokazujejo
ravljen odziv na pojav ter sposobnost prilagoditve   številne državljanske pobude, si prizadeto prebi-
posameznih stavb (zaščita lastnine) za zmanjša-    valstvo močno želi soodločanja in ne bo več tako
nje potencialne škode.                 zlahka sprejemalo odločitev, ki prihajajo od javnih
                            organov. Razvoj upravljanja tveganja v smeri ob-

16
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22