Page 18 - MVD30
P. 18

Obvladovanje tveganja naravnih nevarnosti – 7. Poročilo o stanju Alp in PLANALP

vladovanja tveganja pomeni predvsem prevzeti             Prikaz nevarnosti in tveganja
odgovornosti tudi na individualni, lokalni in regi-
onalni ravni. Tu ne gre samo za komunikacije in           Vse države članice Alpske konvencije so razvile
informiranje javnosti, ampak tudi za aktiven pri-          določene tipe kart nevarnosti in tveganja z upora-
spevek k zmanjšanju tveganja, kar je prikazano            bo različnih barvnih kod in na osnovi referenčnih
na shemi. Obvladovanje tveganja ne izključuje ob-          dogodkov, zaradi česar je karte težko primerjati
stoječih normativnih okvirov oziroma ne tekmuje           med seboj. Kar zadeva mehanizme obvladovanja
z njimi za pristojnosti. V resnici vgrajuje obstoječe        je še posebej zanimivo raziskovati, kako je lokalno
upravljanje tveganja v širši okvir. Subjekti, ki so         znanje vključeno in usklajeno z obstoječimi pro-
podvrženi skupnemu tveganju, razpravljajo in se           storskimi politikami in strategijami. Prikazovanje
pogajajo o skupnih rešitvah.                     nevarnosti in tveganja v EU je doživelo vsesplošno
V RSA 7 poročilu so na straneh 33 do 42 podrob-           spremembo, ko je bila uvedena poplavna direktiva
neje opisani sedanji pristopi in razvojne usmeri-          Evropske unije. Direktiva je bila močno relevantna
tve obravnave tveganja naravnih nevarnosti v dr-           začetna točka za preobrat znotraj državnih politik,
žavah podpisnicah Alpske konvencije in sicer so           harmonizacije ukrepov in bolj intenzivnega med-
opisi in analize zaokrožene v 4 vsebinskih sklopih          narodnega sodelovanja. V RSA7 so kratko orisane
(vrstah ukrepov): 1. prostorsko načrtovanje; 2.           značilnosti v vsaki državi.
strukturni ukrepi; 3. sonaravne rešitve in 4. orga-         Vidik obvladovanja pri kartiranju nevarnosti na eni
nizacijski ukrepi.                          strani pomeni vključevanje lokalnega prebivalstva
                                   v postopek priprave in na drugi strani zagotavlja-
Stanje obvladovanja tveganja                     nje ustreznih kart s strani javne uprave, da bi tako
naravnih nevarnosti v alpah                     povišali ozaveščenost o tveganjih. Medtem, ko so
                                   bile natisnjene karte v preteklosti težko dosegljive
Zagotavljanje pregleda o trenutnem stanju obvla-           splošni javnosti, sedaj vse države članice zagota-
dovanja tveganja vezanega na naravne nevarnosti           vljajo obsežene informacije na spletu. Zato je vidik
in prikaz mehanizmov ter procesov obvladovanja            obvladovanja jasno izražen, ko govorimo o priprav-
na območju Alp predstavlja izziv zaradi prepros-           ljenosti in dostopnosti kart nevarnosti in tveganja.
tega dejstva, da se obvladovanje v veliki meri iz-
vaja na lokalni in regionalni ravni, kjer so ljudje, ki       Obvladovanje tveganja in ukrepi
jih to zadeva, vključeni v kontekst dejanskih pro-          prostorskega načrtovanja
jektov in stalno prisotnih izzivov. Hkrati izboljšave
pri koordinaciji in sodelovanju vključenih javnih          Odločitve pri prostorskem načrtovanju, še pose-
služb ne predstavljajo vedno mehanizmov obvla-            bej na lokalni ravni, morajo slediti strogim po-
dovanja. Kot je navedeno v uvodu, lahko obvlado-           stopkom, ki so zasnovani na ustavnih načelih. Ti
vanje tveganja opišemo na raznolike načine, kjer           postopki omogočajo le omejeno in formalizirano
vsi zainteresirani subjekti upravljajo s skupnimi          vključevanje javnosti. Strateška usmeritev načr-
tveganji (slika 4). Prikaz obvladovanja tveganja           tovalskih ukrepov je na drugi strani odprta za raz-
naravnih nevarnosti torej pomeni analizo obsto-           prave in aktivno participacijo (na primer lokalno
ja in pomena lokalnih, regionalnih, nacionalnih ali         znanje za analizo, razvoj vizije za skupnost, ki bo
celo mednarodnih procesov obvladovanja, katerih           sposobna preživeti itd.). Prostorsko načrtovanje
namen je zmanjšanje tveganja naravnih nevar-             mora biti samo po sebi vključeno v procese ob-
nosti z razvojem različnih rešitev s konsenzom.           vladovanja, da bi tako razvili učinkovite rešitve za
                                   preprečevanje nevarnosti. Namen ne bi smel biti
                                   splošna transformacija načrtovalskih procesov v
                                   procese obvladovanja, ampak bi moral biti glav-
                                   ni poudarek na celostnem načrtovanju znotraj
                                   procesa obvladovanja ter uporaba načrtovalskih
                                   ukrepov in instrumentov za doseganje dolgoroč-
                                   nega zmanjšanja tveganja. V RSA7 so kratko opi-
                                   sani bistveni prispevki prostorskega načrtovanja
                                   na osnovi tveganja ter priporočila z vidika uve-
                                   ljavljanja koncepta »obvladovanja«.

Slika 4: Razvoj upravljanja naravnih nevarnosti in tveganja v smeri Obvladovanje tveganja
obvladovanja tveganja (Avtor: Schindelegger, 2018)          in strukturni ukrepi

                                   Zaščita naselij in infrastrukture pred naravnimi
                                   nevarnostmi s pomočjo strukturnih ukrepov je

                                   17
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23