Page 19 - MVD30
P. 19

Jože Papež

stroškovno intenzivna, ampak zelo običajna pra-     na splošno bistveno znižujejo tveganje in ga ohra-
ksa. Določitev območij, ki potrebujejo ukrepe, se    njajo nizkega preko daljšega obdobja.
večinoma zgodi na osnovi kart nevarnosti (ali tve-   Izvajanje mehanizmov obvladovanja pomeni, da
ganja). Načrtovanje strukturnih ukrepov je dejav-    začnemo z razpravo v zelo zgodnji fazi. To pome-
nost, ki je bolj tehnične narave in ni toliko zasnova- ni, da razprava poteka na enakopravni ravni med
na na obvladovanju. To je bolj normativna praksa,    enakovrednimi partnerji in o tem, kateri ukrep bi
ki je vzpostavljena na osnovi zakonov, uredb in     na kateri lokaciji najboljše deloval ter kako je na
smernic, ki regulirajo načrtovalske postopke in     najboljši način možno organizirati financiranje in
stroškovne vidike. Vendar izvajanje postopkov ni    vzdrževanje. Dokončno rešitev še vedno sprejme
zasnovano samo na pravnem okvirju, saj obsega      odgovorna javna služba znotraj zakonskih in re-
tudi lokalne deležnike. Načrtovanje in izvajanje    gulativnih okvirov.
posameznih strukturnih ukrepov morda ne kaže
elementov obvladovanja, kljub temu pa je lokal-     Obvladovanje tveganja in rešitve,
no prebivalstvo, katerega lastnina je potrebna     ki temeljijo na naravi
za gradnjo struktur, močno vključeno s pomočjo
razprav in pogajanj. Takojšnje rešitve in dogovori   Sonaravne rešitve za preprečevanje naravnih
so zasnovani na medsebojnem razumevanju ter       nevarnosti z vidika načrtovanja in implementa-
na transparentni komunikaciji. Zahteva se, da so    cije sledijo drugačni logiki kot strukturni ukrepi.
vladni uradniki empatični in da hkrati sledijo splo-  Še posebej funkcijo varovalnega gozda je mož-
šnemu namenu. To je potrebno, ker vsi deležniki     no vzdrževati samo s celostnim in raznolikim
ne podpirajo strukturnih ukrepov in običajno to     upravljanjem, v katerega so vključeni lastniki in
nakazuje izgubo (kompenzirane) lastnine za dolo-    lokalni človeški viri. Enako velja za sonaravne re-
čene subjekte v postopku. Zaradi tega morajo biti    šitve, ki upravljajo z odtokom vode ali stabilnostjo
zadevni subjekti in lokalno prebivalstvo vključeni   tal.
do določene mere. Ukrepi, kot so širitve rek ter re-  Vidik obvladovanja tveganja pri sonaravnih rešit-
gionalni strukturni ukrepi, so običajno v večji meri  vah bi moral omogočiti vključitev več ljudi, s či-
zasnovani na obvladovanju. Tem več lastnikov      mer bi se lahko naučili in razumeli pomen takšnih
zemljišč in občin je vključenih v razvoj in imple-   ukrepov za preprečevanje nevarnosti ter, če je
mentacijo določenih ukrepov, tem bolj pomemben     možno, prevzeli odgovornosti pri dolgoročnem
je transparenten participativni pristop. Običajno    upravljanju. Takšne aktivnosti bi bile lahko vklju-
državni organi, ki vodijo načrtovanje strukturnih    čene v izobraževalne programe ali prostovoljno
ukrepov, prevzamejo koordinacijo teh procesov in    delo pri vzdrževanju. Avstrijska planinska zveza
vanjo vključijo vrsto deležnikov, od lokalnega pre-   je, na primer, vzpostavila takšen program prosto-
bivalstva do različnih javnih uradov in NVO-jev, ki   voljstva za gorske gozdove.
vnašajo ideje za trajnostni in uravnoteženi razvoj.
Strukturni ukrepi zaradi tega niso samo odgovor-    Obvladovanje tveganja
nost države, ki jo prevzemajo javne službe, ampak    in organizacijski ukrepi
nemalokrat zahtevajo lokalne pogajalske procese.
Ukrepi, ki so regionalnega pomena in vključujejo    Organizacijski ukrepi pri upravljanju nevarnosti
različne upravne enote, so zelo primerni za to, da   in tveganja so močno usmerjeni v obvladovanje,
jih zaznamo kot procese obvladovanja tveganja.     so pa manj zasnovani na tveganjih (razen siste-
Ukrepi, ki zadevajo zmanjševanje poplavne ogro-     ma zavarovanj proti nesrečam, ki uporablja oce-
ženosti so daljnosežni, medtem ko imajo ukrepi     ne tveganja za izračun zavarovalnih premij). To je
znotraj drugih nevarnosti bolj omejen lokalni uči-   pogojeno s strukturno zasnovo odgovornih javnih
nek. Vidiki obvladovanja so prav tako pomemb-      služb in formalno integracijo nevladnih deležni-
ni za vzdrževanje. Strukturni ukrepi potrebujejo    kov, prostovoljcev itd. Vse države članice so im-
vzdrževanje in stalno finančno podporo, da lahko    plementirale podobno shemo regionalne in/ali
izpolnjujejo svojo funkcijo zaščite. Odgovorno-     nacionalne zakonodaje za ravnanje v primeru na-
sti glede vzdrževanja in financiranja ukrepov bi    ravnih in drugih nesreč kot del civilne zaščite in so
načeloma morale biti skupne, da bi tako okrepili    vzpostavile operativne ustanove na lokalni, regio-
zavezanost in lokalno ozaveščenost za tveganja     nalni in državni ravni. Kot promocijo za obvlado-
povezana z naravnimi nevarnostmi. Kot primer      vanje tveganja na osnovi organizacijskih ukrepov
dobre prakse avstrijski vodni odbori kažejo, da     v državah Alpske konvencije je med drugim v RSA
mreže, ki tudi definirajo odgovornosti in finančne   7 izpostavljen pomen vključevanja lokalnega pre-
prispevke, bistveno pripomorejo k dolgoročnemu     bivalstva v postopek priprave načrtov zaščite in
vzdrževanju strukturnih ukrepov. Prav tako je po-    reševanja (contingency planning) in dodeljevanje
membno razpolagati z lokalno izobraženimi eno-     odgovornosti njim, da bodo izvedli ukrepe v pri-
tami, ki upravljajo strukturne ukrepe v primeru     meru dogodkov, kjer bodo zaščitili sebe in svojo
dogodkov. Takšni procesi okoli strukturnih ukre-
pov v sebi nosijo zanimive vidike obvladovanja in

18
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24