Page 20 - MVD30
P. 20

Obvladovanje tveganja naravnih nevarnosti – 7. Poročilo o stanju Alp in PLANALP

lastnino .. kot tudi upoštevanje preostalega tvega-   čevanje naravne ogroženosti, ki kot orodje ni na-
nja - razmišljanje o »nepričakovanem« tveganju     menjeno samo učinkovitim varovalnim ukrepom,
(odpoved strukturnih ukrepov, prelitje, razlitje itd.) ampak vključuje tudi smernice za načrtovanje za
pri preprečevanju in pripravljenosti na nevarnost.   prihodnji razvoj, kjer določena območja ohranja
                            in na drugih območjih omogoča razvoj na način,
Primeri dobrih praks                  ki je prilagojen naravnim nevarnostim. Slovenija
                            je pred kratkim (2007) začela z aktivnostmi ce-
Zaradi zelo nazornega, strukturiranega prikaza     lostnega kartiranja poplavne nevarnosti in ogro-
dobrih praks s področja obvladovanja tveganja      ženosti. Različni sistemi so se hitro razvili zaradi
naravnih nevarnosti iz različnih držav podpisnic    zahtev evropske poplavne direktive in so v na-
Alpske konvencije, ki so vključene v RSA 7, ta pri-   črtovanje vnesli bistvene spremembe. Primer iz
spevek ne vključuje njihovega podrobnega opisa     avstrijske dežele Štajerske predstavlja regionalni
– bralca vabim, da na spletnem naslovu (sloven-     program načrtovanja, ki zagotavlja, da je razvoj
ska verzija), navedenem na koncu tega prispev-     varen pred poplavami, prav tako pa vključuje ele-
ka, pretoči celotno poročilo v pdf obliki, in si na   mente upravljanja ogroženosti. Švicarski primer
40 straneh (54 – 94) ogleda bistvene značilnosti    reke Aa in območja Engelberg je primer celostne-
opisanih rešitev, izkušnje in priporočila iz prakse:  ga ukrepa poplavnega varstva, ki prikazuje raz-
                            lične vidike obvladovanja ogroženosti s povezo-
Vključevanje zainteresiranih ljudi           vanjem načrtovanja, tehničnih in organizacijskih
                            ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti
Bistveni vidik obvladovanja tveganja je vključe-    na celostni način. Posebna odprta območja so na
vanje neinstitucionalnih deležnikov v razpravo in    voljo za izpust poplavnih presežkov brez škode za
pogajanja o rešitvah za preprečevanje nevarnosti.    jezero. Zadnji primer prihaja iz italijanske regije
Naslednji štirje primeri prikazujejo raznolike na-   Dolina Aoste, kjer lokalno in na celostni način up-
čine takšnega vključevanja.               ravljajo s tveganjem zaradi ledeniških procesov.
Komunalna poplavna revizija v Nemčiji pomaga
občinam pri samooceni o njihovi pripravljenosti in   Priprava in opozarjanje
pri preventivnih ukrepih proti poplavim dogodkom.
Namen projekta Licca Liber je implementacija ob-    Za naravne nevarnosti so pogosto na voljo ome-
sežne renaturacije reke Lech s pomočjo širokega     jene možnosti napovedi. Zaradi tega je ključnega
procesa vključevanja javnosti, kjer je obravnavana   pomena učinkovito opozarjanje in alarmiranje.
tematika poplav. Francija je vzpostavila PAPI-je,    Krizno načrtovanje in drugi ukrepi za usklajevanje
skupek strateških programov za preprečevanje      enot za reševanje in pomoč pripomorejo k obvla-
poplav na lokalni ravni. Vodni odbori in vodne za-   dovanju nevarnih okoliščin. Švica je uvedla pro-
druge v Avstriji so primer uspešnega trajnostnega    jekt (OWARNA) za izboljšanje sistema opozarjanja
financiranja varovalnih struktur. Dober primer je    in alarmiranja ob naravnih nevarnostih. Avtonom-
tudi namensko/projektno povezovanje nekaterih      na dežela Dolina Aoste je kot primer dobre prakse
občin v Sloveniji, da bi skupaj uspešneje reševale   ponudila lokalno obvladovanje plazov s pomočjo
problematiko zmanjševanja poplavne ogroženosti     odborov za snežne plazove. Lihtenštajn poroča o
ter samoorganiziranje občanov v namenska zdru-     tem, kako lokalne skupine uporabljajo strukturne
ženja za spremljanje protipoplavnih aktivnosti.     ukrepe za zagotavljanje popolne funkcionalnosti.
                            Pokrajina Južna Tirolska nudi vpogled v interven-
Obvladovanje ogroženosti                cijske karte, ki omogočajo lokalnim enotam za
pri načrtovalskih ukrepih                reševanje in pomoč, da uskladijo svoje delo v pri-
                            meru naravnih nesreč. Ti načrti zagotavljajo, da
Razvoj stanovanjske in infrastrukturne grad-      se kot prvi prednostno izvajajo najbolj učinkoviti
nje mora upoštevati tudi tveganje zaradi narav-     ukrepi, in upoštevajo pri tem vidik zmanjševanja
nih nevarnosti. Strateške in dolgoročne celostne    tveganja.
strategije morajo tvoriti osnovo za načrtovalske
odločitve, da bi tako povečali odpornost in zmanj-   Boljša ponovna gradnja
šali izpostavljenost. Načrtovalski ukrepi so tesno
povezani s strukturnimi, sonaravnimi in organiza-    Po nevarnih dogodkih morajo organi oblasti po-
cijskimi ukrepi ter lahko usmerjajo razvoj v pri-    magati občinam in prizadetim prebivalcem, ne
hodnosti. Na določenih območjih, še posebej na     samo z denarno pomočjo in povračilom škode za
območjih z varovalno funkcijo, kot so poplavna     ponovno izgradnjo prizadetih območij, ampak tudi
območja ali varovalni gozd, je potrebna še poseb-    z uvedbo ukrepov za preprečevanje prihodnjih
na previdnost. Francija je izdelala načrt za prepre-  dogodkov. Poglobljena analiza dogodka pripomo-
                            re k razumevanju nevarnih naravnih procesov in

                            19
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25