Page 3 - MVD30
P. 3

30. Mišičev vodarski dan

Izdajatelja in organizatorja:
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.
Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.

Soorganizatorji:
Ministrstvo za okolje in prostor RS
Ministrstvo za okolje in prostor
Direkcija za vode
Inženirska zbornica Slovenije

Organizacijski odbor:
mag. Smiljan Juvan
Borut Roškar
Franc Avšič
Alenka Kovačič
Agata Suhadolnik
Maja Ograjenšek
Mitja Trop

Oblikovanje:
Jasna Andrić

DTP in tisk:
Camera d.o.o.

Naklada:
100 izvodov

V Mariboru, 2019

   CIP - Kataložni zapis o publikaciji
   Univerzitetna knjižnica Maribor
   626/628(497.4)(082)
   MIŠIČEV vodarski dan (30 ; 2019 ; Maribor)

      Zbornik / 30. Mišičev vodarski dan, 29. november 2019, Maribor. - Maribor :
   Vodnogospodarski biro, 2019
   ISBN 978-961-290-650-4
   COBISS.SI-ID 97692673
   1   2   3   4   5   6   7   8