Page 6 - MVD30
P. 6

mag. Smiljan Juvan

Uvodnik .............................................................................................................................................. 9

01 Izvajanje projektov varstva pred poplavami

mag. Jože Papež

Obvladovanje tveganja naravnih nevarnosti – 7. Poročilo o stanju Alp in PLANALP .............. 13

doc. dr. Vesna Zupanc, prof. dr. Marina Pintar, izr. prof. Mojca Šraj, doc. dr. Matjaž Glavan, dr. Rozalija Cvejić,
doc. dr. Nejc Bezak

Sonaravne rešitve zadrževanja poplav na privatni lastnini – predstavitev projekta
LAND4FLOOD .................................................................................................................................. 22

viš. pred. mag. Andrej Vidmar, asist. dr. Katarina Zabret, asist. Klaudija Sapač, Petra Pergar, doc. dr. Andrej Kryžanowski

Aplikacija Krpan kot podpora za ocenjevanje in primerjavo koristi načrtovanih gradbenih
in negradbenih protipoplavnih ukrepov ....................................................................................... 26

Petra Repnik Mah, mag. Neža Kodre

Izvajanje protipoplavnih ukrepov in upoštevanje okoljskih ciljev vezanih na stanje voda .... 32

mag. Nevenka Colnarič, Blanka Grajfoner, mag. Petra Kralj Marhold

Protipoplavne ureditve na Meži z Mislinjo: aktualno stanje in izzivi projekta ......................... 38

Jure Mlačnik, dr. Martin Bombač, Staša Vošnjak, dr. Tanja Prešeren, dr. Sašo Petan, Anja Vihar, Marjan Moderc,
Barbara Potočnik, Marta Žagar Kopitar

Projekt FRISCO1, zmanjševanje poplavne ogroženosti mejnih rek –
končni rezultati projekta ............................................................................................................... 43

Peter Pribožič, Ivan Brodnjak, Jelka Brdnik

Poplavna ogroženost kmetijstva ob reki Dravi ........................................................................... 49

Igor Žiberna

Spremembe rabe tal na območjih z veliko poplavno nevarnostjo v Sloveniji
s posebnim ozirom na reko Dravo ................................................................................................ 53

Matjaž Nekrep Perc, doc. dr. Janja Kramer Stajnko, red. prof. ddr. Ana Vovk Korže

Pomen prostovoljstva in množičnega zbiranja podatkov pri varstvu pred poplavami –
izkušnje iz projekta ŠIPK „Množicanje“ ....................................................................................... 61

Krištof Kučić, Helena Šoško, Peter Demšar

Zagotavljanje poplavne varnosti dela naselja Laško v sklopu rekonstrukcije
železniške proge Celje – Zidani most ........................................................................................... 67

02	Padavinski in hidrološki ekstremi

izr. prof. dr. Mojca Šraj, prof. dr. Matjaž Mikoš, doc. dr. Nejc Bezak

Hidrometeorološki ekstremi in vrednotenje njihovih sprememb
na osnovi merjenih podatkov ........................................................................................................ 75
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11