Page 7 - MVD30
P. 7

03	Stanje in problematika

	 zagotavljanja potreb po vodi v Sloveniji

Nina Humar, mag. Jure Šimic, doc. dr. Andrej Kryžanowski

Pregrade – dodana vrednost prostoru ......................................................................................... 85

mag. Lara Flis

Upravljanje z vodnimi količinami v Sloveniji ............................................................................... 94

Irena Anica Oven

Zavarovanje zajetij za javno oskrbo s pitno vodo .................................................................... 102

dr. Uroš Krajnc, doc. dr. Andrej Kryžanowski

Vroče poletje 2019 znova opozorilo na problem oskrbe z vodo Slovenske obale ............... 106

Marko Černe

Zagotavljanje vodnih virov za namakanje kmetijskih zemljišč .............................................. 114

mag. Simon Rakuljič-Zelov

Nekatera mikrobiološka tveganja pri odvajanju odpadnih vod .............................................. 118

Alenka Markun, mag. Ludvik Mekuč

Problematika odpadnih vod iz priprave vode ........................................................................... 123

04	Aktualni projekti s področja

	 upravljanja z vodami in urejanje voda

dr. Mitja Rismal

Aktualni problemi upravljanja in gospodarjenja z vodami v Sloveniji .................................. 129

dr. Mitja Rismal

Zakaj je Blejsko jezero še vedno evtrofično ............................................................................. 138

Katja Berden, Aleksander Koren, Simon Veberič, Simona Kaligarič, Jožef Sedonja

Akcijski načrt obnove rečnih in obrečnih habitatov na območju Natura 2000 Mura ........... 144

dr. Sašo Šantl, Davor Rozman, mag. Luka Javornik

Uporaba koncepta ekosistemskih storitev kot podpora oceni učinkovitosti
vodarskih ukrepov ...................................................................................................................... 150

mag. Rok Fazarinc, Barbara Bolta Skaberne, Irena Likar

Renaturacija vodotoka stržen v ključih in na območju belega brega
na Cerkniškem jezeru ................................................................................................................. 157
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12