Page 8 - MVD30
P. 8

mag. Tina Kirn, dr. Leon Gosar

Uporaba ekosistemskih storitev pri posodobitvi Socio-ekonomske analize
uporabe morskih voda in stroškov poslabšanja morskega okolja v Republiki Sloveniji ..... 162

mag. Matjaž Knapič, mag. Florjana Ulaga, Alojz Preglau

Upravljanje s sedimenti v akumulacijskih bazenih hidroelektrarn na reki Dravi:
Predstavitev pilotnega projekta plavljenja sedimentov v matico reke Drave pri HE Vuhred ... 171

Davor Rozman, Mitja Peček, dr. Sašo Šantl

Predhodna ocena poplavne ogroženosti 2019 ......................................................................... 177

Matic Košak

Ukrepi za povečanje poplavne varnosti na območju Poljan nad Škofjo Loko ....................... 182

Robertina Kuzmič, dr. Andrej Sovinc

Odprava posledic poškodb po poplavah v decembru 2008 in kasneje na objektih
vodne infrastrukture na območju krajinskih parkov Sečoveljske in Strunjanske soline .... 189

Blaž Ivanuša

Izkoriščenost visokovodnih zadrževalnikov v luči upravljanja z vodnimi količinami .......... 197

Luka Honzak, dr. Rozalija Cvejić, Špela Železnikar, doc. dr. Matjaž Glavan, Prof. dr. Marina Pintar

Pilotni sistem za podporo odločanju v namakanju (SPON) ..................................................... 200

Urška Kušar, mag. Suzana Stražar, Primož Kete

Vodna zemljišča v sistemu množičnega vrednotenja nepremičnin ....................................... 205

mag. Jana Meljo, Polonca Matko Marcius, dr. Nataša Smolar-Žvanut

Statusi mlinščic in razbremenilnikov ........................................................................................ 213

mag. Irena Kopač, mag. Matevž Vremec, Andreja Krajnc, Tomaž Kopač

Onesnaženje podzemne vode ob razlitju kurilnega olja
na dvorišču sedeža mestne občine Maribor ............................................................................. 219

Matevž Vremec, mag. Irena Kopač, dr. Jure Ravnik

Metodologija za določitev napajanja podzemne vode
in dotoka zalednih voda z uporabo hidrotopov ........................................................................ 228

Filip Bezovnik, Laura Kalšek, Mišela Mom, Rok Novak, Karmen Potočnik, red. prof. dr. Jure Ravnik, Timotej Mišič, MSc GIS

MODRAS - Uporabnost odprtokodnih geografskih informacijskih sistemov
za upravljanje površinskih voda ................................................................................................ 235

Peter Suhadolnik, mag. Luka Javornik, dr. Sašo Šantl

Sediment na povodju donave pomembna zadeva upravljanja voda ...................................... 238

Reklamni oglasi .......................................................................................................................... 242
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13