Page 14 - Zbornik 31 - 2020
P. 14

Pomen sodelovanja različnih strok pri sonaravni ureditvi rokava reke Vipave pri kraju Brje

POMEN SODELOVANJA RAZLIČNIH STROK
PRI SONARAVNI UREDITVI ROKAVA REKE
VIPAVE PRI KRAJU BRJE

Nastja Pajk, univ. dipl. biol., Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211
Ljubljana-Šmartno

Katarina Košir, univ. dipl. biol., Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211
Ljubljana-Šmartno

Martin Kos, univ. dipl. inž. grad., Vodnogospodarski biro Maribor d. o. o., Glavni trg 19c, 2000
Maribor

Timotej Mišič, univ. dipl. inž. kraj. arh., Vodnogospodarski biro Maribor d. o. o., Glavni trg 19c,
2000 Maribor

Klavdij Bajc, univ. dipl. biol., Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota
Nova Gorica, Delpinova 16. 5000 Nova Gorica

dr. Jana Laganis, univ. dipl. biol., Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna
enota Nova Gorica, Delpinova 16. 5000 Nova Gorica

dr. Nataša Smolar Žvanut, univ. dipl. biol., Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova
ulica 28c, 1000 Ljubljana

Iztok Kavčič, univ. dipl. inž. kraj. arh., Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica
28c, 1000 Ljubljana

Karmen Bobek, univ. dipl. biol., Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c,
1000 Ljubljana

Tina Mazi, univ. dipl. inž. grad., Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c,
1000 Ljubljana

Povzetek                                 Uvod

V okviru kohezijskega projekta VIPava smo pri so-            Projekt VIPava1 je naravovarstveni projekt, ki je
naravni ureditvi rokava reke Vipave pri kraju Brje            sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evrop-
v Vipavski dolini združili moči strokovnjaki z raz-           skega sklada za regionalni razvoj. Njegov namen
ličnih področij – naravovarstva, ihtiologije, vodar-           je ohranjati in izboljšati stanje ogroženih živalskih
stva in gradbeništva. V okviru zakonskih in okolj-            vrst in habitatov v Vipavski dolini. Projekt zajema
skih omejitev smo oblikovali in izvedli rešitev, ki           niz neposrednih ukrepov v naravi, med katerimi
bo izboljšala stanje habitatov za ogrožene žival-            so tudi sonaravna ureditev dveh stranskih roka-
ske vrste v rokavu in je hkrati sprejemljiva za vse           vov reke Vipave in preoblikovanje štirih, trenutno
nosilce urejanja prostora. Na vtočnem delu roka-             neprehodnih pregrad v zgornjem toku Vipave v
va smo odstranili sediment, ki ga je reka Vipava             objekte, ki bodo prehodni za vodne organizme.
odlagala ob visokih vodah in uredili dva usedalni-            V prispevku je predstavljena izvedena sonaravna
ka, ki bosta omogočala lažje odstranjevanje novih            ureditev rokava reke Vipave pri kraju Brje v Vipa-
naplavin. V zamočvirjenem delu rokava smo, poleg             vski dolini ter orisane hidrološke značilnosti reke
obstoječe, izkopali dve novi mlaki. Pred gradbeni-            Vipave in naravovarstveni pomen obravnavanega
mi deli je bilo izvedeno tudi prvo odstranjevanje            območja. Izpostavljen je tudi pomen sodelovanja
tujerodnih rastlinskih vrst, ki se bo nadaljevalo do           različnih strok, saj lahko le na ta način izvedemo
konca projekta.                             najbolj sprejemljivo rešitev za ljudi in naravo.

1	 Polni naslov projekta: Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja   varstvo narave, Direkcija Republike Slovenije za vode, Občina
   ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini. Projektni Miren-Kostanjevica, Občina Ajdovščina in Mestna občina Nova
   partnerji: Zavod za ribištvo Slovenije, Društvo za opazovanje    Gorica. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska
   in proučevanje ptic Slovenije, Zavod Republike Slovenije za     unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

                                        13
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19