Page 16 - Zbornik 31 - 2020
P. 16

Pomen sodelovanja različnih strok pri sonaravni ureditvi rokava reke Vipave pri kraju Brje

Predstavitev sonaravne ureditve                    Celoten rokav (tudi pod sotočjem) hidravlično de-
                                   luje kot vezna posoda, saj posamezni čepi v koritu
Izhodiščno stanje                           določajo (podobno kot stopnje) pretok in gladine
Vtočni objekt Vtoka 1 je okrogli betonski prepust           tudi gorvodno.
dimenzij L = 14 m, O = 130 cm. Pretok po Rokavu 1           V okviru izdelave projektne dokumentacije (VGB,
je bil omogočen le pri višjih pretokih Vipave, saj je         2019) je bil izdelan 1D hidravlični model (MIKE 11,
bila struga rokava zaprojena (najbolj intenzivno v          DHI) za modeliranje dotoka vode v rokav pri nizkih
zgornjem delu). Glede na to, da je bila struga Ro-          in srednjih pretokih Vipave. Na podlagi izdelanih
kava 1 zasipana šele cca. 10 m dolvodno od vtoka           analiz v hidrološki študiji (Anzeljc in sod., 2020) so
skozi prepust, to napeljuje na domnevo, da je bilo          bili določeni merodajni pretoki Vipave na območju
zaprojenje tega dela rokava posledica poplavnih            rokava pri kraju Brje, in sicer sQnp = 1,75 m3/s in
vod Vipave, ki tukaj tečejo pravokotno na rokav.           sQs = 12,1 m3/s.
                                   Hidravlični model je bil umerjen na merjeno koto
                                   gladine Vipave na Vtoku 1 in na izlivu rokava ob
                                   dokaj stacionarnih odtočnih razmerah Vipave.

                                   Rezultati so pokazali, da pri malih pretokih Vipave
                                   (sQnp = 1,75 m3/s) voda ni dotekala v nobenega od
                                   rokavov in da se opazni pretok pojavi šele pri pre-
                                   toku 6,0 m3/s v Vipavi (0,2 m3/s), pri višjih pretokih
                                   pa postopno narašča in pri sQs Vipave znaša 1,26
                                   m3/s.

                                   Načrtovano in izvedeno stanje

Slika 1: Rokav Vipave pri vasi Brje s hidrografijo. Točki 1 in 2   Sonaravna ureditev rokava je obsegala:
označujeta lokaciji obstoječih cevnih prepustov, točka 3 pa lokacijo -	 poglobitev dveh vtočnih delov rokava (Rokav 1 in
ureditve dveh mlak. Vir: Atlas voda, DRSV, 2020.
                                    2),
                                   -	ureditev usedalnikov na obeh rokavih (Usedal-

                                    nik 1 in 2),
                                   -	 ureditev mlak,
                                   -	 ureditev skladovnic za hrošče,
                                   -	 odstranitev izbranih tujerodnih vrst rastlin.
                                   Oba vtočna objekta smo ohranili v obstoječem sta-
                                   nju, saj sta v dobrem stanju in polno funkcionalna.

Slika 2: Reliefna zgradba rokava pri vasi Brje s prikazom vtočnega  Odstranjevanje sedimentov je potekalo takoj za
(A) in iztočnega (B) dela. Vir: Atlas voda, DRSV, 2020.        obema vtokoma (Rokav 1 in 2), v skupni dolžini
                                   180 m. Na tej dolžini je bilo izkopanih 1830 m3
Vtok 2 sestoji iz ločnega betonskega objekta, ki           sedimentov. Normalni profil obeh rokavov je širi-
ima lok premera O = 425 cm. Tudi tukaj je pretok           ne 2,0 m v dnu in ima naklon brežine, v katero se
v rokav zaradi zaprojenosti struge omogočen le            posega, 1:1,5. Ob tem je bil posek vegetacije ome-
pri višjih pretokih. Izračuni so pokazali, da vtočnih         jen na najmanjšo možno količino. Načrtovano je
objektov ni potrebno spreminjati.                   bilo, da se desni brežini obeh rokavov pustita ne-
                                   dotaknjeni, da se ohrani kvalitetna lesna obvodna
                                   zarast. Poglobitve naj bi se izvajale na levo stran
                                   rokavov. Po pregledu zakoličbenih točk in odkazi-
                                   la drevesne vegetacije, smo se odločili, da traso
                                   izkopa v obeh rokavih nekoliko prilagodimo, da
                                   ohranimo še več obstoječe vegetacije, predvsem
                                   starejša drevesa. Na odsekih obeh rokavov, kjer
                                   so se na levi brežini nahajala starejša drevesa,
                                   smo izkop sedimentov izvedli tudi v desno breži-
                                   no. Izkop sedimentov je potekal v strugi rokavov 1
                                   in 2 ter s premetom materiala od sotočja rokavov
                                   do njunih vtokov. Tako smo se izognili dovoznima
                                   potema do sotočja obeh rokavov in dodatnemu
                                   poseku vegetacije.

                                                   15
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21