Page 7 - Zbornik 31 - 2020
P. 7

03	Izvajanje projektov varstva pred poplavami

Blanka Grajfoner, mag. Petra Kralj Marhold, Metka Kolarič, mag. Nevenka Colnarič

Aktualno stanje in izkušnje pri izvajanju projekta Zagotovitev poplavne varnosti
porečja Drave – območje Meže z Mislinjo .................................................................................... 61

Blanka Grajfoner, dr. Maša Ignjatović, mag. Nevenka Colnarič

Kaj prinaša v programskem obdobju 2014-2020 projekt protipoplavnih ureditev
na območju Ptujske Drave? ........................................................................................................... 69

Maša Jamnik, Mateja Ribnikar, mag. Luka Štravs, Eva Mraz Milič

Projekt VISFRIM - Bilateralni protipoplavni projekt na porečju reke Vipave ........................... 76

Franci Avšič, dr. Franci Steinman, mag. Smiljan Juvan

Varstvo pred poplavami po etapah v sistemu celostnega slovenskega protipoplavnega
sistema ............................................................................................................................................ 83

04	Aktualni projekti s področja upravljanja z vodami

	 in urejanja voda

dr. Davor Kvočka, Andreja Žerjav, doc. dr. Primož Banovec

Razvoj orodij za upravljanja voda v Savskem bazenu v izrednih razmerah – WACOM ........... 91

Neven Verdnik, Agata Suhadolnik

Ugotavljanje morfoloških sprememb na vodnem in obvodnem prostoru reke Drave
ter vpliv na poplavno varnost in upravljanje reke ...................................................................... 96

mag. Smiljan Juvan, prof. dr. Marina Pintar, Jani Trojner, Nina Humar, dr. Daniel Kozelj

Primarni cevovod za namakanje Zgornje Vipavske doline ..................................................... 100

dr. Mira Kobold

Vpliv izbire primerjalnega obdobja na vrednosti obdobnih značilnih pretokov pri daljših
časovnih nizih podatkov ............................................................................................................. 105

Igor Mlakar, Špela Kne, Ajda Kranjc Požar, Matej Mešl, Luka Bolčič

Povečanje poplavne varnosti obalnega območja Piran zaradi globalnih klimatskih
sprememb – POPKLIMAS ........................................................................................................... 109

dr. Mišo Andjelov, dr. Peter Frantar, dr. Urša Pavlič, dr. Petra Souvent

Problematika količinskega stanja podzemne vode v vodnem telesu Dravska kotlina ........ 117
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12