Page 12 - Zbornik 2022
P. 12

ga kvalitete vode v slovenskih rekah ne nakazuje-  Zaradi omejitev pri izvedbi posvetov »v živo« kot
jo doseganja ciljev v NUV. Kaj so razlogi za slabo  posledica COVID 19, sta bila zadnja dva posveta
mikrobiološko stanje vode reke Drave in nekaterih  izvedena brez druženja udeležencev, kar sicer
drugih rek, kljub izgrajenosti komunalnih čistilnih predstavlja dodano vrednost Mišičevih vodarskih
naprav na porečju?                  dni. Glede na željo po diskusiji o temah predhod-
Četrta tema s predstavitvijo aktualnih projektov s  nega posveta (Pomen sistemske verifikacije hi-
področja upravljanja z vodami in urejanja voda je  droloških količin), je načrtovana izvedba okrogle
stalnica Mišičevih vodarskih dni. Izmenjava infor-  mize na predvečer posveta.
macij o aktivnostih, izkušnjah in znanjih je bistvo
priprave prispevkov v zadnjem sklopu posveta.

                           Predsednik organizacijskega odbora MVD
                           mag. Smiljan Juvan

12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17