Page 16 - Zbornik 2022
P. 16

dr. Uroš Krajnc

Izgradnja hidrocentral v Sloveniji           razvijajoče se mariborske industrije, so leta 1926
                            na elektrarni vgradili šesti in leta 1932 še sedmi
Pa si na kratko poglejmo zgodovino izgradenj hi-    agregat.
drocentral v Sloveniji                 Novo poglavje pri gradnji hidroelektrarn na Dra-
                            vi pa predstavlja 2. svetovna vojna. Spremembe
Hidrocentrale na Dravi                 so se začele leta 1938, ko je Nemčija zasedla Av-
                            strijo, in leto kasneje z izbruhom druge svetovne
Zaradi velike vodnatosti in precejšnjega padca je    vojne. Nemčija se je zavedala pomena električne
na Dravi niz enaindvajsetih hidroelektrarn, in si-   energije in možnosti izrabe vodne energije reke
cer deset v Avstriji (Amlach, Paternion, Kellerberg,  Drave in zato hitro pričela projektiranje in izgra-
Villach, Rosegg – St. Jakob, Feistritz – Ludmanns-   dnjo elektrarn, najprej na avstrijskem Koroškem.
dorf, Ferlach – Maria Rain, Annabrücke, Schwa-     Že leta 1939 so pričeli graditi elektrarno Žvabek
begg, Lavamünd), osem v Sloveniji (Dravograd,      (Schwabeck), leto kasneje še elektrarno Labot
Vuzenica, Vuhred Ožbalt, Fala, Mariborski otok,     (Lawamünd). Elektrarno Dravograd so pri čeli
Zlatoličje, Formin) in tri na Hrvaškem (Varaždin,    graditi jeseni 1941, ko so pričeli tudi pripravljalna
Čakovec, Dubrava). Najstarejša je hidroelektrarna    dela za izgradnjo elektrarne Mariborski otok.
Fala, ki je začela obratovati leta 1918 (in nepreki-
njeno obratuje še danes), najmlajše pa so hidro-    Hidroelektrarna Dravograd
elektrarne Amlach, Paternion in Dubrava, ki so
začele obratovati leta 1989.              Nemci jeseni leta 1941 pričeli graditi hidroelek-
Ideje o energetskem izkoriščanju Drave se je po-    trarno Dravograd. Za gradnjo je okupator prisilno
javile konec 19 stoletja, ko je bila v Evropi in Ame-  mobiliziral stotine ljudi predvsem slovanskih na-
riki že zaznavna pospešena industrijska rast kar    rodnosti (Čehe, Poljake, Ukrajince in še zlasti Hr-
je bila deIoma posledica znanstvene revolucije v    vate in Slovence). Elektrarno so gradili tudi števil-
drugi polovici 19 stoletja ko so se pojavile izumi-   ni ujetniki iz Rusije, Francije in Anglije.
teljske zvezde, Tesla, Edison in Marconi, ki so ele-  Kljub številnim težavam je Nemcem uspelo konec
ktrični energiji prvi dali pravo praktično veljavo, pa leta 1943 dati v pogon prvi agregat, julija 1944 pa
Planck, ki je’ prvič prodrl v kvantne skrivnosti sub  drugega. Tretji agregat je bil vgrajen šele po vojni,
atomskega sveta, kar je biI temelj za skorajšnji ra-  leta 1955.
zvoj radia in televizije, nato pa tudi računalništva  Gradnjo hidrocentrale Mariborski otok so pri-
in sploh za pospešen industrijski razvoj v celoti.   čeli jeseni 1942. Po prvotnem načrtu naj bi prvi
V Dravski dolini je bib za gradnjo hidroelektrar-    agregat pričel obratovati leta 1944, vendar zaradi
ne več primernih lokacij, kar se je pozneje potr-    vojne gradbena dela niso potekala po načrtu, do
dilo z nizom šestih takih objektov od Dravograda    maja 1945 končanih le 30 % gradbenih del. Objekt
do Maribora. Za gradnjo prve hidroelektrarne na     je ostal brez ustrezne tehnične dokumentacije,
Dravi pa so investitorji izbrali prav Falo iz več ra-  zato je gradnja potekala z velikimi težavami. Pri-
zlogov, predvsem so bile tu za gradnjo in za za-    manjkovalo je ustreznih strokovnjakov, materiala
jezitev oziroma za optimalno izrabo rečnega toka    in opreme za gradnjo. Gradbišče te elektrarne je
nadvse ugodne okoliščine. Že takrat so upoštevali    zato postalo zibelka številnih pozneje uspešnih
tudi interese kmetijstva, saj je moral dati soglasje  podjetij.
h gradnji tudi cesarsko kraljevi državni kmetijski   V začetku leta 1946 je bilo ustanovljeno gradbeno
resor, ki je svoje soglasje pogojeval s čim manj-    podjetje Gradis s sedežem v Ljubljani, ki je nada-
šo zaplavitvijo obdelovalnih površin ob reki nad    ljeval z deli leta 1946.
načrtovano novogradnjo, poleg tega pa tod zaradi
redke poseljenosti ni bilo večje ogroženosti.

Koncesijo za elektrarne Fala je družbi Štajerska    Velike težave je graditeljem povzročala visoka voda
elektriška družba (StEG) štajersko deželno na-     (do 1600 m3/s), ki je dvakrat v letu 1946 ogrožala
mestništvo v Gradcu priznalo 1912. Maja 1918,      elektrarno. Veliko škode je naredila 9. julija 1946,
pol leta pred koncem vojne, je začelo obratova-     ko je odnesla skoraj tretjino Mariborskega otoka.
ti pet agregatov elektrarne Fala, a so bili zaradi   Hidroelektrarna je pričela obratovati leta 1960. Iz-
nedograjenega distribucijskega omrežja le slabo     gradnja elektrarne ni bila pomembna samo zaradi
izkoriščeni. V prvih dneh obratovanja elektrarne    pridobitve električne energije, temveč še bolj zara-
je bila skoraj edini porabnik njene spodbuditi po-   di izkušenj, ki so si jih domači delovni kolektivi pri
večanje odjema električne energije, začeli so po-    gradnji pridobili in se usposobili za nadaljnje grad-
spešeno graditi daljnovodov proti Mariboru, Prek-    nje elektroenergetskih objektov: Elektroprojekt
murju, Varaždinu in Zasavju. Zaradi potreb naglo    Ljubljana za področje projektiranja največjih elek-

16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21