Page 18 - Zbornik 2022
P. 18

dr. Uroš Krajnc

moči 1900 in 950 kVA najmočnejša elektrarna na    Prvo malo sončno elektrarno so Savske elektrar-
Primorskem. Projektna dokumentacija za grad-     ne postavile na HE Mavčiče, ki v omrežju redno
njo objektov na srednjem toku reke Soče je bila    deluje od junija 2007. Sončno oziroma fotovolta-
predstavljena že leta 1925. Gradnja elektrarn na   ično elektrarno (MFE) Vrhovo so v omrežje posku-
srednjem toku Soče se je začela leta 1936. Za pot-  sno vključili januarja letos Načrtovana letna pro-
rebe teh dveh central so zgradili še akumulacijsko  izvodnja MFE Vrhovo je 74.600 kWh, kar zadošča
jezero pri Mostu na Soči, ki z vodo oskrbuje elek-  za oskrbo okoli 22 gospodinjstev. V teku pa je že
trarno Doblar ter jez pri Ajbi, ki omogoča neodvi-  izvedba naslednjega tovrstnega projekta - po-
sno delovanje centrale Plave.             stavitev sončne elektrarne na strehi vzdrževal-
V obdobju po drugi svetovni vojni sta HE Doblar    nega centra HE Medvode. Največja fotovoltaična
I in Plave I s svojimi zmogljivostmi zadovoljevali  elektrarna v Sloveniji bo postavljena ob pretoč-
kar 40 % slovenskih potreb po električni energi-   ni akumulaciji HE Brežice. Sončna elektrarna bo
ji. Leta 1979, po štiridesetih letih obratovanja, je umeščena na desni breg reke Save, med gozdič-
bila iztrošena oprema, predvsem turbine in gene-   kom in nasipom, 3 km gorvodno od HE. Gre za ob-
ratorji, zamenjana s sodobnejšo opremo domačih    močje odlagališča sedimentov, v velikosti približ-
proizvajalcev.                    no 9 ha, sončna elektrarna pa se bo razprostirala
Hidroelektrarna Plave skupaj z novejšo elektrar-   na 6 ha. Del odlagališča je namreč potrebno ohra-
no HE Plave 2, HE Ajba in črpalno hidroelektrar-   niti za njegovo primarno funkcijo – za odlaganje
no Avče izkorišča vodni bazen za pregrado Ajba.    sedimentov iz reke Save. Sončna elektrarna z na-
Elektrarni sta bili takrat najmodernejši na območ-  zivno močjo 6 MW bo preko kablovoda priključena
ju Slovenije in sta skupaj pokrivali 40% potreb po  v obstoječo hidroelektrarno in obravnavana kot
električni energiji.                 četrti agregat HE Brežice.

HE Plave 2 je bila zgrajena z namenom poeno-
tenja pretoka vseh elektrarn na reki Soči, saj je
študija pokazala smotrnost povečanja pretoka na
180 m3/s. Tako je bila leta 2002 dograjena zraven
obstoječe elektrarne. S HE Plave si deli vodni ba-
zen, strojnica in iztok pa sta zraven objektov prvo-
tne hidroelektrarne.

HE Ajba je bila zgrajena z namenom zagotavlja-    Slika 1: Idejna rešitev postavitve sončne elektrarne na HE Brežice
nja minimalnega ekološko sprejemljivega pretoka
reke Soče v svoji strugi. Hidroelektrarna je bila   Dravske elektrarne so dobili energetsko dovolje-
zgrajena leta 2008. Črpalna hidroelektrarna Avče   nje za 30-megavatno sončno elektrarno na kana-
je prva in zaenkrat edina črpalna HE v Sloveniji.   lih elektrarn Zlatoličje in Formin. Gradnja sončne
Elektrarna obratuje od leta 2009 in smiselno do-   elektrarne Zlatoličje – segment pet – bo na levi
polnjuje verigo hidroelektrarn na reki, s svojim   brežini odvodnega kanala hidroelektrarne Zlato-
delovanjem pa omogoča bolj ekonomično izrabo     ličje. od mostu čez kanal do karting steze oziro-
vodnega vira.                     ma dirkališča Slovenja vas – v dolžini devetsto pet
                           metrov. Skoraj šest tisoč foto-napetostnih modu-
Sončne elektrarne                   lov, skupne nazivne moči skoraj 2,7 MWp in na-
                           črtovane letne proizvodnje približno 3.000 MWh.
Hidrocentrale pa s svojimi prostimi površinami    Vrednost projekta je dobra dva milijona evrov.
brežin nasipov uporabljajo le te za fotovoltaiko   Segment pet sončne elektrarne Zlatoličje je del
kot sodoben način proizvodnje energije. Fotovol-   večje sončne elektrarne v nastajanju, skupne na-
taika je izjemno hitro rastoča gospodarska pa-    zivne moči približno 30 MWp in predvidene letne
noga. Pridobivanje električne energije iz sonca    proizvodnje dobrih 37.000 MWh, ki bo zgrajena na
zadnjih pet let v svetu raste za okoli 40 odstotkov  dovodnih in odvodnih kanalih hidroelektrarn Zla-
letno, v Sloveniji pa se od leta 2005 naprej količi- toličje in Formin v naslednjih letih.
na sončnih elektrarn vsako leto podvoji. Sonce je   Hidrocentrale pa s svojimi velikimi gladinami aku-
namreč čist in praktično neizčrpen vir energije.   mulacijskih jezer nudijo še eno možnost postavi-
Sončna energija se preko sončnih celic nepos-     tve fotovooltaičnih celic. Trg plavajočih solarnih
redno pretvarja v električno energijo. Tak način   fotovoltaičnih sistemov (floating solar photovol-
pridobivanja električne energije je prijazen do
okolja in ljudi, saj ne ustvarja emisij toplogrednih
plinov ali hrupa.

18
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23