Page 19 - Zbornik 2022
P. 19

Ekonomska kriza jesen 2021 – pomlad 2022 nujnost ponovnega ovrednotenja slovenske strategije na področjih energetike in pridelave hrane

taic FPV) se hitro širi. Uspešen, varen in zanes-  Glede problemov s pitno vodo navedimo dejstvo
ljiv razvoj projektov FPV zahteva jasnost in širok  da voda reke Drave, preden bogati podzemno vodo
industrijski dogovor o zahtevah in najboljše pra-  Vrbanskega platoja največjega vira pitne vode za
kse. Zaradi neustreznih predpisov in standardov   Mariborski vodovod, preteče enajst hidrocentral
za FPV projekte in FPV sistemov, obstaja soglasje  na avstrijski strani ter šest v Sloveniji. Kljub temu
med deležniki, da so skupne smernice, prakse in   pa je kakovost pitne vode iz tega vodnega vira
standardi potrebno za uresničitev celotnega po-   odlična brez dodatnega čiščenja. Glede turizma
tenciala FPV in doseganje obsežne globalne upo-   pa velike vodne gladine nudijo dobre možnosti z
rabe.                        turizem. Pri rekonstrukciji pregrade Vonarje na
Izdelane so že smernice (RP):            Sotli, ki je bila ob gradnji namenjena zmanjšanju
– 	se osredotoča na metodologijo in ne na posame-  poplavne nevarnosti, oskrbi s pitno vodo in vodi
                           za namakanje in bi bila lahko v celoti namenjena
 zne tehnologije, da ostane RP tako tehnološko   protipoplavna varnosti, saj je oskrba s pitno dobo
 nevtralen možne in zagotavljajo funkcionalne    rešena drugače, za namakanje pa ni še interesa,
 zahteve, priporočila in smernice          bi lahko bilo akumulacijsko jezero prazno, so ob-
– 	ima celosten pristop na ravni sistema, ki vklju- čine v področju jezera izrazile interes, da je aku-
 čuje posamezne ključne komponente ter po-     mulacija polna zaradi izkoriščanja vodne gladine
 stopke in načrtovanje premisleki          za turizem.
– 	se osredotoča na projekte FPV v celinskih in   Seveda nastanek akumulacijskih jezer zaradi hi-
 obalnih vodnih telesih, razen FPV na morju.    drocentral spreminja abiotske pogoje, veča globi-
Zanimiva kombinacija pa predstavlja hidrocentra-   no vode in zmanjšuje hitrosti vode in posledično
la ter oskrba s pitno vodo Navajamo primer HE in   spremembe biocenoz. Vendar pozabljamo, da so
vodovod Zadlaščica je dvonamenski objekt, ki rabi  sedanje struge rek mnogokrat umetne gradnje
za proizvodnjo električne energije in dobavo pitne  kot posledica vodarskih posegov predvsem za-
vode za območje Tolmina. Na izviru Zadlaščice in   radi prometa po vodi glavnih prometnih žil, pred
na lokaciji sedanje HE Zadlaščice je občina Tolmin  izgradnjo železnic v drugi polovici devetnajstega
že v sedemdesetih letih snovala izgradnjo vodo-   stoletja naprej. Ko na veliko razpravljamo o grad-
voda za širše območje Tolmina. Kmalu je zaživela   nji elektrarn na spodnji Savi, pozabljamo, kakšna
tudi zamisel o hidroelektrarni veliko manjše moči,  je bila originalna struga med Krškim in Brežicam.
kot je današnja. Leta 1979 je nastal predlog, naj
bi se gradnja hidroelektrarne, tedaj moči 1,5 MW,
in vodovoda vključila v program gradnje malih
hidroelektrarn EGS. Po izvedenih raziskavah in
večkratnem dodatnem opazovanju in merjenju je
bilo ugotovljeno, da je optimalna moč hidroelek-
trarne 8 MW. Gradnja je pričela konec leta 1985 z
rekonstrukcijo dostopne ceste, na glavnem objek-
tu pa so se dela odprla konec leta 1986. Celotna
elektrarna je v območju Triglavskega narodnega
parka.

Kaj pa nove hidrocentrale?

Veliko težavo pri razumevanju vloge hidrocen-    Slika 2: Reka Sava med Krškim in Brežicami pred izgradnjo plovne-
tral pri oskrbi z električno energijo predstavljajo ga kanala leta 1834 [Šebek, 2009].
»strokovna stališča« drugih strok. Na spletni stra-
ni Slovenskega društva za zaščito voda (SDZV)    Mar akumulacijska jezera ne vračajo strugo Save
najdemo Ali je hidroenergija res zelena energija?  bližje njeni nekdanji podobi?
Stališča SDZV do hidroelektrarn sporočila za jav-  Glede novih elektrarn je nujno zgraditi zadnjo
nost 17. aprila 2019. Stališče SDZV je, da gradnja  spodnje savsko elektrarno Mokrice.
novih hidrocentral ni umestna zaradi prevelikih   V okviru projekta Srednjesavske elektrarne (SRE-
negativnih vplivov na vodno okolje. Hidroelektrar-  SA) je predvidena izgradnja verige 10 hidroelek-
ne posredno vplivajo na uporabnost vode za dru-   trarn na srednji Savi (HE Suhadol, HE Trbovlje, HE
ge namene, kot so pitna voda, namakanje, ribolov,  Renke, HE Ponoviče, HE Kresnice, HE Jevnica, HE
turizem idr., sočasno pa zmanjšujejo potencial za-
gotavljanja številnih drugih ekosistemskih stori-
tev, ki so vezane na zdravo naravno okolje.

                           19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24