Page 20 - Zbornik 2022
P. 20

dr. Uroš Krajnc

Zalog, HE Šentjakob, HE Gameljne in HE Tacen). Za       Ljubljano in Igom. Šest let po katastrofalni popla-
prve tri v tako imenovanem kanjonskem delu sre-        vi, ki je leta 1851 prizadela Ljubljansko barje, je bil
dnje Save pod Litijo je izdeluje lokacijski načrt       sprejet regulacijski načrt ki je v prvi vrsti predvi-
                                deval izdatno poglobitev struge Mestne Ljubljani-
Pridelava hrane                        ce in Gruberjevega kanala. Do leta 1914 izvršeni
                                le regulacija Gruberjevega kanala in delna regu-
Zadnji strateški dokumenti Republike Slovenije         lacija Mestne Ljubljanice, medtem ko regulacija
znova postavljajo v ospredje zadostno pridelavo        barjanskega dela Ljubljanice s pritoki ni bila niti
hrane                             začeta.
Samooskrba s hrano se sčasoma spreminja, Slo-         Eden prvih zapisov o aktivnostih za izboljšanje
venija je bila v 2020 v veliki meri, 88-odstotno, sa-     pogojev kmetijske pridelave v Podravju datira v
mooskrbna z žiti, kar je skoraj enkrat bolj kot pred      leto 1861, ko je bil predložen obsežen projekt osu-
20 leti. Zvišala se je tudi samooskrba z zelenjavo       ševanja Dravskega polja med Pragerskim in Vid-
(z 39 % v 2001 na 48 % v 2020), medtem ko sta         mom pri Ptuju. Leto dni kasneje je bil izdelan tudi
se stopnji samooskrbe z mesom in s krompirjem         načrt namakalnega prekopa – kanala, ki bi zajel
nekoliko znižali.                       vodo Drave pod izlivom Laznice nad Mariborom
                                in jo vodil skozi železniško progo Maribor – Pra-
Tabela 3: Tabela: Stopnja samooskrbe z nekaterimi kmetijskimi gersko do Kungote na Dravskem polju in naprej
proizvodi (%), Slovenija                    do izliva v Dravo v Vidmu pri Ptuju. Po 1. svetovni
                                vojni je interes po melioracijah upadel, izvajale so
Vodarski ukrepi pri predelavi hrane.              se krajše drenaže z glinastimi cevmi pri Spodnji
                                Kungoti v Pesniški dolini, v letih 1936 – 1938 se
Najstarejši vodnogospodarski ukrepi so bili izve-       je pripravljal generalni projekt za osuševanje ob-
deni zaradi pridelave hrane, v starem Egiptu na        močja Polskave. Po 2. svetovni vojni so bile poda-
Nilu in Mezopotamiji na Evfratu in Tigrisu. hidro-       ne ocene o potrebi po izvedbi hidromelioracij na
tehnične melioracije (osuševanje in namakanje)         skupni površini 100.000 ha, v Podravju v dolini
kmetijskih zemljišč, ki predstavljajo posege s ci-       Pesnice, Polskave Ložnice in Bistrice, skoraj polo-
ljem izboljšanja vodnega režima v tleh, s čimer se       vica vseh površin pa je bila načrtovana v Pomurju.
omogoči intenzivnejša in kvalitetnejša kmetijska        Kljub stalnim zahtevam po izvajanju melioracij je
pridelava. V širšem smislu sodi v hidromeliora-        bilo do leta 1975 v porečju Drave (pretežno v doli-
cijske ukrepe tudi odvodnja visokih vod s ciljem        ni Pesnice) melioriranih le 1.584 ha kmetijskih ze-
zagotavljanja ustrezne protipoplavne varnosti         mljišč. Po srednjeročnem načrtu za obdobje 1976-
kmetijskih površin, v ožjem smislu pa predvsem         1980 je bila predvidena izvedba hidromelioracij v
odvodnja s kmetijskih površin in namakanje. Ure-        Sloveniji na 17.000 ha, od tega na porečju Drave
janje reke Ljubljanice je imelo poleg ostalih na-       na 5000 ha, večina na porečju Polskave. Na pore-
menov tudi osuševanje Barja, zato je težko ločiti       čju Pesnice se je v tem času že gradil hidrosistem
ti dve tematiki.                        Pesnica, ki je ob ureditvi osnovne odvodnje z regu-
Na slovenskem ozemlju so prva osuševanja iz-          lacijo Pesnice in pritokov ter gradnjo zadrževalni-
vedli Rimljani. O najstarejšem znanem projektu za       kov, obsegal izvedbo hidromelioracij na 8.000 ha
osušitev Ljubljanskega barja piše Valvazor v Slavi       kmetijskih površin. Vodilno vlogo pri načrtovanju
vojvodine Kranjske. Več kot 100 let pozneje, leta       in izvajanju drenažnih sistemov v Sloveniji in tudi
1658, so kranjski deželni stanovi sprejeli sklep, da      v Jugoslaviji je imelo Vodnogospodarsko podjetje
se Barje izsuši z izgradnjo odvodnih jarkov med        Maribor, ki ga je vodil Drago Mišič.
                                Najpomembnejši vodni vir za namakanje kmetij-
                                skih površin na Dravskem in Ptujskem polju pred-
                                stavlja reka Drava. Snežno dežni režim reke Drave
                                z dobro vodnatostjo v zgodnje poletnih mesecih
                                omogoča direktni odvzem vode reke Drave za na-
                                makanje. Odvzem vode iz energetskih kanalov mo-
                                žen v skladu z vodnim soglasjem in koncesijsko
                                pogodbo za energetsko izkoriščanje reke Drave. Na
                                odseku HE Zlatoličje med Mariborom in Ptujem je
                                iz energetskih kanalov možen odvzem do 10 m3/s,
                                na odseku HE Formin med Ptujem in Ormožem pa
                                je iz dovodnega kanala možen odvzem do 6 m3/s.
                                Na območju Podravja je izgrajenih večje število
                                večnamenskih zadrževalnikov na pritokih reke
                                Drave v Pesniški in Polskavski dolini, ki omogoča-

20
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25