Page 21 - Zbornik 2022
P. 21

Ekonomska kriza jesen 2021 – pomlad 2022 nujnost ponovnega ovrednotenja slovenske strategije na področjih energetike in pridelave hrane

jo tudi rabo dela akumulirane vode za namakanje.         izrazito spreminja ter doseže največji nižek poleti.
Upoštevati je potrebno primarni namen akumula-          Zato je nujno potrebna izgradnja zadrževalnikov
cij za zadrževanje visokih vod, glede na naravo-         na območju slovenske Istre in kraškega zaledja.
varstveni status vodnih zadrževalnikov je potreb-        Leto 2022 predstavlja ekstremne hidrološka po-
no upoštevati tudi pogoje za ohranjanje njihove         goje, pri sosedih je presušila največja reka Pad,
naravovarstvene funkcije.                    morska voda je vdrla 20 km v strugo Pada. Pri nas
Kot posledica dveh za kmetijstvo katastrofalnih         je presušil Hubelj.
sušnih let 1992 in 1993, se je v Sloveniji prvič         Akumulacija Vogršček je bila zgrajena leta 1989
resneje začelo razmišljati o velikem projektu na-        z namenom zadrževanja vode za potrebe nama-
makanju kmetijskih zemljišč. Izdelani so bili vsi        kanja kmetijskih površin (85% kapacitete zadrže-
potrebni strateški dokumenti. Glavni problem je         valnika) v Vipavski dolini in zadrževanja poplavnih
zadostna količina vode. Tu se kaže večnamensko          valov (15% kapacitete zadrževalnika). Od načrto-
izgradnje hidrocentral, Zlatoličje in Formin omo-        vani 3.500 ha površin za namakanje je trenutno
gočata za namakanje 10 m3/s, spodnje savske           realiziranih le okoli 1.000 ha. Za namakanje je na
elektrarne 4 m3/s.                        voljo 6,8 hm3 zadrževalnega prostora, dejansko
Območje slovenske Istre se že več desetletij so-         pa je doslej izkoriščeno največ do 3,35 hm3 vode
oča s pomanjkanjem pitne vode v poletnih mese-          iz akumulacije na leto. Trenutno je v teku obsežni
cih. Ob pomanjkanju pitne vode v sezoni pa je tudi        sanacijski program evakuacijskih objektov, zaradi
prisotna potreba po vodnih virih v regiji za nama-        katerih pregrada ni v celoti funkcionalna. Predvi-
kanje kmetijskih površin. Glede na hidrološke raz-        deva se tudi razširitev območja namakanje z na-
mere je, predvsem z bilančnega vidika, vodnatost         menom v celoti izkoristiti kapacitete akumulacije,
glavnih vodotokov, Rižane in Dragonje, dovolj veli-       ki so bile do sedaj največ polovično izkoriščene.
ka, le porazdelitev količin pretokov se med letom

Ime akumulacije    prispevna površina srednji letni pretok   prostornina    gladina vode višina pregrade
                [km2]       [m3/s]    akumulacije [m3]     [ha]       [m]
Izvir Rižane
Predloka 1           2,31    porečje Rižane
Predloka 2
Kubed (potok Rakovec)      5,5    4,49 32.000.000              164 6
                                                        70
Dragonja 1           64,4               28.000.000
Dragonja 2           52,2                         100 35
Dragonja 3           29,2               360.000                    20
Dragonja 4           23,75
Pinjevec            12,71    porečje doline Dragonje
Drnica             19,2
Piševec             6,66    0,686         5.200.000       60 20
                                            28 15,5
Brezovica            3,58    0,682         1.550.000       20 20
Odolina             3,61                         20,1 20,2
Velike Loče           1,22    0,387         1.500.000      31,2 22,5
Jezerina II           5,38                          23 13,8
Jezerina II           6,85    0,35 1.680.000               8,7 8,7
Male Loče            9,44
                      0,169         2.210.000
Padež             33,36
Ostrovica            8,44    0,207         1.280.000
Potok Sušica          2,81
                      0,072         665.000

                      Brkinsko gričevje južno pobočje

                      0,062         30.000         1      7
                                            8      37
                      0,062         1.027.000       5      5
                                            20      17
                      0,021         450.000        48      25
                                           108,5     27
                      0,093         2.500.000

                      0,118         5.200.000

                      0,163         15.030.000

                      Brkinsko gričevje severno pobočje

                      0,557         50.500.000      200 73
                                           30 55
                      0,145         6.800.000

                      0,048

Tabela 4: Pregled potrebnih zadrževalnikov za oskrbo s pitno vodo in namakanje, 1985

                                                           21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26