Page 3 - Zbornik 2022
P. 3

33. Mišičev vodarski dan

Izdajatelja in organizatorja:
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.
Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.

Sorganizatorja:
Ministrstvo za okolje in prostor RS
Ministrstvo za okolje in prostor
Direkcija RS za vode

V sodelovanju:
Društvo vodarjev Slovenije
Inženirska zbornica Slovenije

Organizacijski odbor:
mag. Smiljan Juvan
Borut Roškar
Boštjan Rozman
Franc Avšič
Alenka Kovačič
Agata Suhadolnik
Tijana Mičič
Maja Ograjenšek
Mitja Trop

Oblikovanje:
Jasna Andrić

DTP in tisk:
Camera d.o.o.

Naklada:
100 izvodov

V Mariboru, 2022

Fotografija na naslovnici:                CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Mala vas, obnovljeni rokav reke Drave, foto: Luka Božič Univerzitetna knjižnica Maribor

Fotografija na hrbtni strani:              626/628(497.4)(082)
Ptujsko jezero, navadna čigra na gnezdu na umetno
ustvarjenem Prodnatem otoku 2, foto: Tilen Basle     MIŠIČEV vodarski dan (33 ; 2022 ; Maribor)
                              33. Mišičev vodarski dan : zbornik : 5. oktober 2022, Maribor / [organizatorja

                             Vodnogospodarski biro Maribor [in] Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj].
                             - Maribor : Vodnogospodarski biro ; Ptuj : Drava Vodnogospodarsko podjetje, 2022

                             ISBN 978-961-94881-3-3 (Vodnogospodarski biro)
                             COBISS.SI-ID 121308419
   1   2   3   4   5   6   7   8