Page 11 - Zbornik 2023
P. 11

UVODNIK

V začetku letošnjega avgusta je Slovenijo zajela   S strani politike in medijev se je takoj začelo z is-
vodna ujma, kakršni v času našega življenja še    kanjem krivcev za tako obsežne škode in našli so
nismo bili priča. Prizadeta so bila porečja Selške  se dežurni krivci - koncesionarji, ki so v zadnjem
Sore, Kamniške Bistrice, Savinje, Meže z Mislinjo,  obdobju le izvajali naloge upravljalca urejanja
Drave, Mure,... Vzrok je bil v izjemno obilnih pada- voda. Pri tem se je pozabilo na neizmerno uni-
vinah, katerih intenziteta je bila ocenjena na po-  čevalno moč narave in razsežnosti tega dogodka
vratno dobo 250 do 500 let. Padavine so najprej    ter na dejstvo, da se je v tem letu zgodilo že 11
povzročile proženje plazov in porast hudourni-    vremenskih dogodkov, vključujoč večkratni vetro-
kov, ki so nato povzročili obsežne poplave tudi na  lomom, ki so bili vsi vsak posebej obravnavani kot
ravninskih odsekih vodotokov. Na porečju Drave    ekstremni dogodki in katerih posledice so bile
je bilo najbolj prizadeto območje Meže s pritoki   vzrok za še večjo razdiralno moč tega dogodka.
(Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na     Ob pozivih k razmisleku o reorganiziranju vodno-
Koroškem, Dravograd,…), nekoliko manj Mislinja    gospodarske dejavnosti, ki smo jih zasledili v me-
s pritoki (Mislinja, Slovenj Gradec, Dravograd),   dijih, bi si predvsem želeli, da se sistem vodnega
poplave pa so se pojavile tudi ob Dravi pod Mari-   gospodarstva logično nadgrajuje in ne razgrajuje.
borom, ob Dravinji, Pesnici, …            Potrebno je razmisliti o višini potrebnih finančnih
Ker so bili močno preseženi računski pretoki (pre-  sredstev, o tem kakšne vrste vodnogospodarskih
cej nad 100-letno povratno dobo), ki so bili upora-  ureditev in objektov so primerne na povirnih in
bljeni pri dimenzioniranju objektov v in ob strugi  kakšne na ravninskih odsekih vodotokov, razmis-
in ker so bile struge ponekod povsem zasute s hu-   liti o načinu sodelovanja vseh deležnikov urejanja
dourniškimi naplavinami in plavjem, je prišlo do   prostora, da se ne bomo lovili v časovnih zankah
popolnega razdejanja – rušile so se hiše, mostovi,  upravnih postopkov, o pomanjkanju kadrov in ne-
ceste, uničena je bila komunalna infrastruktura,   zanimanju za stroko med mladimi in končno ne
komunikacijsko omrežje…poplavljena so bila ce-    pozabiti na več kot 75 letne izkušnje obstoječih
lotna naselja, industrijski objekti, prometnice, ….  koncesionarjev. Njihove izkušnje in poznavanje
Ob tem poplavnem dogodku je nastala ogromna      terenskih značilnosti ter bogat arhiv projektne do-
materialna škoda, ki jo bo možno sanirati šele    kumentacije so nujni predpogoj za uspešno delo.
tekom več let. V strugah vodotokov so se pojavi-   Vodna ujma, ki nas je prizadela v letošnjem av-
le številne poškodbe in porušitve objektov, ki so   gustu, je ponovno pokazala na pomembnost ure-
bili namenjeni stabilizaciji strug in izboljšanju   janja povirij in na številne slabosti pri umeščanju
poplavne varnosti ter s tem varovanju naseljenih   objektov v prostor, pa tudi pri načrtovanju objektov
območij in infrastrukture.              in njihovem dimenzioniranju. Predvsem pa smo
                           se lahko prepričali, da absolutne varnosti ni.

                           11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16