Page 2 - Zbornik 2023
P. 2

34. Mišičev vodarski dan

Izdajatelja in organizatorja:
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.
Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.

Sorganizatorja:
Ministrstvo za naravne vire in prostor RS
Ministrstvo za naravne vire in prostor
Direkcija RS za vode

V sodelovanju:
Društvo vodarjev Slovenije
Inženirska zbornica Slovenije

Organizacijski odbor:
mag. Smiljan Juvan
Borut Roškar
Boštjan Rozman
Franc Avšič
Alenka Kovačič
Agata Suhadolnik
Tijana Mičič
Maja Ograjenšek
Mitja Trop

Oblikovanje:
Jasna Andrić

DTP in tisk:
Camera d.o.o.

Naklada:
100 izvodov

V Mariboru, 2023

Fotografija na naslovnici:                CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Poplave na Savinji 4. avgusta 2023 v Malih Braslovčah.  Univerzitetna knjižnica Maribor
Posnetek z dronom
foto: CZ Braslovče                    626/628(497.4)(082)

Fotografija na hrbtni strani:              MIŠIČEV vodarski dan (34 ; 2023 ; Maribor)
Odsek Bistre nad Stanečevo bajto, dne 13. avgusta 2023,  34. Mišičev vodarski dan : zbornik : 6. december 2023, Maribor / [organizatorja
cca. 800 m gorvodno od sotočja z Mežo, občina Črna na
Koroškem.                        Vodnogospodarski biro Maribor [in] Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj]. -
foto: Rok Ferme, (VGP Drava Ptuj d.o.o.)         Maribor : Vodnogospodarski biro ; Ptuj : Drava Vodnogospodarsko podjetje, 2023

                             ISBN 978-961-94881-4-0
                             COBISS.SI-ID 172116227
   1   2   3   4   5   6   7