Page 6 - Zbornik 2023
P. 6

03	Hudourniške poplave – pogostost in vzroki

mag. Jože Papež

Pomen urejanja zaledij hudourniških območij – na primeru hudournika Bistričica.................89

04	Aktualni projekti s področja upravljanja z vodami

     in urejanja voda

viš.pred.dr. Jošt Sodnik, Žiga Likar, Tadej Cotelj, Erazem Kovač, Urban Kristan, Tilen Koranter

Zmanjševanje poplavne ogroženosti OPVP Vransko - Načrtovanje suhega zadrževalnika na
Merinščici ter ureditev vodotokov dolvodno.............................................................................. 101

Andraž Hribar

Oblikovanje specifičnih habitatov kot ukrepanje za zmanjšanje vplivov hidroelektrarn na
okolje.............................................................................................................................................. 118

dr. Mojca Hrovat, Anet Goljevšček, Ditka Čakš Copot, Petra Repnik, Marija Habinc

Razvoj kriterijev za opredelitev sonaravnih posegov in ureditev na področju upravljanja
voda................................................................................................................................................ 126

Matic Noč, Urša Pečan, doc. dr. Vesna Zupanc, Jure Ferlin, doc. dr. Matjaž Glavan, Timotej Horvat,
Davor Mrzlić, prof. dr. Marina Pintar

Vpliv obdelave tal na vsebnost vode v tleh v sušni rastni dobi v povodju Pesnice in
Vipave ............................................................................................................................................ 134

Marko Černe

Prilagoditev pridelave poljščin na klimatske spremembe in varovanje tal............................ 141

Petra Repnik, mag. Neža Kodre, Tina Mazi, Brankica Kropf, Blažo Đurović, Marija Habinc

Vključevanje načela »NBS – na naravi temelječe rešitve« v projekte za zmanjševanje
poplavne ogroženosti................................................................................................................... 146

6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11