Page 3 - Zbornik 31 - 2020
P. 3

31. Mišičev vodarski dan

Izdajatelja in organizatorja:
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.
Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.

V sodelovanju z:
Ministrstvo za okolje in prostor RS
Ministrstvo za okolje in prostor
Direkcija za vode
Inženirska zbornica Slovenije

Organizacijski odbor:
mag. Smiljan Juvan
Borut Roškar
Franc Avšič
Alenka Kovačič
Agata Suhadolnik
Maja Ograjenšek
Mitja Trop

Oblikovanje:
Jasna Andrić

DTP in tisk:
Camera d.o.o.

Naklada:
100 izvodov

V Mariboru, 2020

Fotografija na naslovnici: Naravni rezervat Ormoške lagune - po obnovi habitatov, vzpostavljenem novem dotoku vode in
upravljanju DOPPS so nekdanji bazeni Tovarne sladkorja ponovno pomembno gnezdišče in postajališče vodnih ptic.
Foto: Tilen Basle

  CIP - Kataložni zapis o publikaciji
  Univerzitetna knjižnica Maribor
  626/628(497.4)(082)
  MIŠIČEV vodarski dan (31 ; 2020 ; Maribor)

   31. Mišičev vodarski dan : 27. november 2020, Maribor : zbornik / [organiza-
  torja Vodnogospodarski biro Maribor [in] Drava vodnogospodarsko podjetje
  Ptuj]. - Maribor : Vodnogospodarski biro, 2020
  ISBN 978-961-94881-1-9 (Vodnogospodarski biro)
  COBISS.SI-ID 38149379
   1   2   3   4   5   6   7   8