Page 6 - Zbornik 31 - 2020
P. 6

Roman Kramer

Uvodnik .............................................................................................................................................. 9

01 Vodarstvo in varstvo okolja - nasprotje ali sinergija

Nastja Pajk, Katarina Košir, Martin Kos, Timotej Mišič, Klavdij Bajc, dr. Jana Laganis, dr. Nataša Smolar Žvanut, Iztok Kavčič,
Karmen Bobek, Tina Mazi

Pomen sodelovanja različnih strok pri sonaravni ureditvi rokava reke Vipave pri kraju
Brje .................................................................................................................................................. 13

dr. Lidija Globevnik, Luka Snoj

Primerjava vplivov človekovih dejavnosti na poplavne površine v Sloveniji z drugimi
državami Evrope ............................................................................................................................ 20

Ana Celestina, mag. Maša Čarf, mag. Aljaž Jenič, Tjaša Kodela, Diana Marguč, Brina Sotenšek

Ribe v naših vodotokih – kako dolgo še? ..................................................................................... 24

Gregor Kramberger, Katarina Kresnik, doc. dr. Matjaž Glavan

Predstavitev rezultatov delovanja več-akterskega partnerstva za čisto pitno vodo na
Dravskem polju vzpostavljenega pod okriljem projekta FAIRWAY ........................................... 32

Marko Černe, Gabrijela Salobir, Vojko Bizjak

Namakanje kmetijskih zemljišč z vidika mikrobiološke ustreznosti ........................................ 39

mag. Simon Rakuljič-Zelov

Zdravstveno tveganje povezano z onesnaževanjem površinskih voda z živalskimi
stranskimi proizvodi ob poplavah ali tehnoloških napakah v klavnicah .................................. 45

02	Aktualnost gradnje hidroelektrarn v Sloveniji –

	 koristi in slabosti

mag. Jure Šimic

Večnamenski objekti na območju podeljene koncesije za energetsko rabo srednje Save .... 53
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11