Page 10 - Zbornik 31 - 2020
P. 10

POGLED NA
VODNO GOSPODARSTVO

V preteklosti smo imeli v Republiki Sloveniji vzor-  zagotoviti vlogo, ki mu pripada in sicer na način,
no organizirano vodno gospodarstvo v osmih      da se krepi izvajanje gospodarjenja z vodami na
Območnih vodnih skupnostih in osem vodno go-     sektorjih območij skupaj s koncesionarji. Potreb-
spodarskih podjetjih pod okriljem Zveze vodnih    no je zagotoviti dovolj strokovnih kadrov s pod-
skupnosti Slovenije. To je bila organiziranost, ki  ročja vodarstva in gradbeništva in doseči, da bodo
je zagotavljala stroko na celotnem področju Slo-   Sektorji območij nosilci vodnega gospodarstva in
venije. V državnem proračunu pa je bilo za vodno   ne samo mnenje dajalci. Seveda bo za to potrebno
gospodarstvo namenjenih tudi do 3% proračuna.     poseči tudi v Zakon o vodah in zadeve novelirati.
Pot navzdol pa se je začela leta 2002 z Zakonom    Prvi korak k temu, je povečanje sredstev za izvaja-
o vodah, ki je centraliziral vodno gospodarstvo.   nje GJS. Za leti 2021 in 2022 smo zagotovili letno
Tako je Ministrstvo za okolje in prostor postalo te- 25 mio EUR, kar bo omogočilo koncesionarjem,
meljni nosilec izvajanja politike upravljanja z vo-  da vzpostavijo sistem rednih vodnogospodarskih
dami. Agencija RS za okolje (ARSO) naj bi skrbela   ekip. Pripravili bomo tudi enovit pristop k izvaja-
za podatkovne zbirke s področja voda in priprav-   nju GJS na vseh Sektorjih območij.
ljala upravne akte. Inštitut za vode Republike Slo-  Pristopamo k debirokratizaciji naših postopkov s
venije naj bi se razvil v osrednjo strokovno mesto  čimer poskušamo odpraviti zamude in stremimo
za podporo izvajanju aktivnosti državnih inštitucij. k sprotnemu strokovnemu delu. Naša velika rak
Koncesionarji (zasebni sektor) pa bi delovali kot   rana je potrjevanje HH študij, ki jih pregledujemo
izvajalci obveznih državnih javnih služb na podro-  v različnih postopkih umeščanja objektov v pros-
čju urejanja voda (obratovanje in vzdrževanje vod-  tor. Zaradi tega smo pričeli s pripravo projektne
ne infrastrukture.                  naloge za HH študijo Slovenije. S tem bomo pokrili
Z ustanovitvijo Direkcije Republike Slovenije za   celotno območje države, upoštevajoč že vse izve-
vode leta 2016 smo vodarji pričakovali, da bo to   dene študije, ki bodo integrirane v to celoto.
pomenilo zopet decentralizacijo VG, vendar se je   Priključili smo se tudi projektu »e-MOP«, ki bo
žal zgodilo ravno obratno. Naredila se je številčna  imel za rezultat večjo dostopnost (tako strokovni,
centrala v Ljubljani in okrnjeni sektorji območij.  kot laični javnosti) podatkov s področja voda.
Kot direktor imam drugačno vizijo DRSV in sicer,   Želim pa izpostaviti še en velik problem, s kate-
da je treba korenito spremeniti organiziranost na   rim se dnevno srečujemo na DRSV. To pa so slabo
način, da se DRSV decentralizira in se prestavi    pripravljeni in obdelani projekti oziroma doku-
sedež iz Ljubljane. Na sedežu bodo najnujnejše    mentacija, ki jo dobivamo. Ugotavljamo, da se to
službe za delovanje direkcije in močni Sektorji ob-  dogaja na vseh nivojih načrtovanja, tako pri izdaji
močij, kjer se bo izvajala JGS oziroma pravo Vod-   mnenj in vodnih soglasij, pri načrtovanju prostor-
no gospodarstvo. Le temu je potrebno ponovno     skih aktov, pri izdelavi PVO dokumentacije in vseh
                           ostalih postopkih, ki jih vodi DRSV.

                           9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15