Page 9 - Zbornik 2023
P. 9

Peter Muck 1930-2023

Dragemu Petru v slovo, 2. 11. 2023

Danes se poslavljamo od dragega očeta, dedka, brata,     in vodarkam je na strokovnem izletu po reki Kolpi, po
strica, prijatelja in spoštovanega kolega Petra Mucka.    celodnevnem raftanju igral pozno v noč. In ob prazno-
Pred tremi leti smo vodarji in vodarke skupaj z nje-     vanju svojega 90. leta je zaigral na harmoniko.
govo družino in prijatelji proslavljali njegovih čilih 90
let. In ob tej častitljivi obletnici smo v reviji Slovenski Peter je bil legenda slovenskega alpinizma, saj je že
vodar zapisali kako ponosni smo na svojega vedrega,     od mladih nog zahajal v hribe. Napisal je veliko član-
nagajivega in hudomušnega Petra. Ki poleg tega, da je    kov o gorništvu. Letos je pri Planinski zvezi Slovenije
spoštljiv strokovnjak inženir, tudi piše pesmi, knjige,   izšla tudi njegova knjiga »Spomini starega alpinista«
igra na harmoniko in aktivno sooblikuje družbeno živ-    s svojevrstno zgodovinsko vrednostjo. Peter v njej na
ljenje. Ponosno smo s Petrom povsem do zadnjega še      pozitiven, samoironičen in nasploh s humorjem pre-
vedno sooblikovali nove ideje pri urejanju slovenskih    žet način pripoveduje o življenju mladega alpinista
rek in razmišljali o ekoloških vidikih njenega varstva.   povojnega časa, ko se alpinistične opreme ni dalo kar
Peter nas je s svojim zgledom vedno učil spoštljivega    kupiti in je bilo potrebne veliko iznajdljivosti.
obravnavanja velike moči vode. Tudi letošnje poplave
in njene posledice je Peter redno spremljal in o njih    Njegov pripovedovalski talent pa se je udejanjal tudi v
razpravljal. Vedno je bil na tekočem z vsem dogaja-     pisanju skoraj stolet dolgega urejanja reke Save, kjer
njem, predvsem pa nas je povezal z modrostmi in iz-     je zbral in uredil spomine svojih vodarskih predhodni-
kušnjami vodarjev pred nami.                 kov. Zapis predstavlja pomembno tehnično dediščino
                               urejanja vodnega prostora in razvoja naselij ob reki
Peter je vodarsko strokovno pot začel na Kamniški Bi-    Savi od Tacna proti Litiji. Vendar ne le naravotehnične,
strici že leta 1947. Bil je projektant in operativni vodja  Peter je pisal tudi leposlovne zgodbe in pravljice. Le-
del. Uvedel je veliko inovativnih rešitev na vodnogo-    tošnjo pomlad, ko sem ga obiskala v njegovem domu
spodarskih objektih. Kasneje je operativno dejavnost     v Zaborštu, mi je podaril knjigo o deklici, ki je jedla
prepustil mlajšim sodelavcem in se posvetil projek-     samo bukovo listje in je sčasoma tudi sama postala
tivni in študijski dejavnosti. Delal je na vodnogospo-    bukev. Knjigo je Peter izdal v samozaložbi, ilustracije
darskih osnovah za posamezna porečja in za celo       pa mu je zrisala njegova vnukinja Zala. Lepe, nežne
Slovenijo. Iskal je rešitve za zadrževanje vode, in med   ilustracije deklice, ki je iz lista v list knjige postaja-
drugim zasnoval idejo o zadrževalniku na Drtijščiči.     la vedno bolj sivolična, saj se je spreminjala v bukev.
Ves čas se je strokovno izpopolnjeval, in med drugim     Zgodbica nas nazorno povleče v svet narave, v svet
bral tudi tuje strokovne revije. Uredil si je strokovno   mističnih drevesnih bitij, ki nas gledajo, opazujejo in
knjižnico, v kateri so tudi zelo stare knjige njegovega   imajo dušo. Tak je bil naš Peter. Umetnik in inženir.
deda, ki se je veliko ukvarjal tudi z vodarskimi deli. Z   Ustvarjalec svežih in ekološko učinkovitih rešitev na
vedno novimi znanji, izkušnjami in inovativnim pristo-    vodah, popisovalec jezov na reki Kolpi, mrtvic reke
pom je tako Peter postal en izmed prvih vodarjev, ki     Save in ribjih zavetišč na reki Mislinji. Opazovalec po-
je razmišljal tudi o ekoloških elementih urejanja voda.   škodb na vodnih objektih in kreator novih ter boljših
Koncipiral in izdelal je pilotne projekte sonaravnih     vodarskih rešitev. Odgovoren in resen kolega ter hu-
ureditev vodotokov in renaturacij v Sloveniji. Tako je    domušen in zabaven prijatelj, šaljiv pripovedovalec in
n.pr. razvil konceptualne rešitve sonaravnega ureja-     pisatelj anekdot, zapisanih z bistroumnim jezikom. In
na Glinščice, Gradaščice, Logaščice, Loškega potoka,     bil je oče hčerki Desi ter dedek njenim trem hčerkam.
Kamniške Bistrice, Rače, Savskih mrtvic, Ledave in
Mislinje. Peter se je upokojil leta 1990, vendar se je    Bil je ponosen na vas, draga Desa in vnukinje, Iza, Ur-
še naprej udejstvoval v vodarstvu. Razvijal je metodo-    ška in Zala. In mi smo ponosni, da smo ga imeli v svo-
logije določanja ekološko sprejemljivega pretoka, so-    jih vodarskih vrstah. Hvala dragi Peter za vse. S Teboj
načrtoval ribje steze in različne sonaravne vodarske     v srcu živimo še naprej in gradimo na Tvoji dediščini
objekte in ureditve na rekah.                znanja, vedenja in veselja do življenja.

Peter je bil ljubitelj gora in glasbe. Kot glasbenik je   Lidija Globevnik
dolga leta izvajal večerne nastope tudi kot solo an-     Predsednica DVS
sambel za zabavno in plesno glasbo. Tudi vodarjem
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14