Page 28 - Zbornik 2022
P. 28

Izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski, Nina Humar

velikost sodijo med male zajezitve in zelo majhne      pzioopnliarvannejuvpordeelivBoHvQ. 1, ki se uporablja pri dimen-
zajezitve. V navodilih so kot posebna kategorija      •	Projektno poplavo 2 z upoštevanjem računske
obravnavane najmanjše zajezitve, pri katerih pro-      poplavne vode         zBaHjeQz2i,tkeivsve uporablja pri dokazo-
stornina zadrževalnika ne presega 10.000 m3 in       vanju varnosti                   primeru nastopa eks-
konstrukcijska višina zajezne zgradbe ne presega      tremno visokih voda.
višine 2 m (slika 1). Pri tem je treba opomniti, da     •	Projektno poplavo 3 z upoštevanjem računske
je razvrščanje na podlagi geometrijskih vrednosti      pnojepvlaevlinkeosvtoidveisBokHoQv3o, dkni esgeauvpoolruambnljaa za določa-
orientacijsko, ob upoštevanju varnostnih vidikov      nika.                               zadrževal-
(nevarnostni potencial pri porušitvi, poseljenost
dolvodno, raba zemljišč v vplivu porušitve, ipd.) so    Po DIN 19700-11 se male zajezitve uvrščajo v
lahko objekti uvrščeni v višji ali nižji kvalifikacijski  razred 2 pri katerem je treba uporabiti računske
razred.                           poplavne vode glede na verjetnost pojava račun-
V uradni slovenski praksi klasifikacije, ki bi delila    skih poplavnih voda, pri tem pa je dopustno, da se
pregrade glede na pomen, nimamo, saj pregra-        verjetnost pojava računske poplavne vode poveča
de in zadrževalnike razvrščamo glede na njiho-       v primerih, če so posledice pri havariji dolvodno
ve oblikovne karakteristike. Ko obravnavamo         zanemarljive (preglednica 1). Pri dimenzioniranju
pregradne objekte, v praksi najpogosteje srečuje-      evakuacijskih objektov (prelivi, temeljni izpusti) je
mo klasifikacijo, ki jo po uradni klasifikaciji ICOLD    treba upoštevati t. i. kriterij (n-1), pri čemer pred-
povzema Pravilnik o opazovanju seizmičnosti na       stavlja n število vseh evakuacijskih objektov na
območju velike pregrade (Uradni list RS, št. 92/99,     pregradi. Ta kriterij predstavlja varnostni faktor,
44/03 in 58/16). Ta pregradne objekte razvršča v      ki ga upoštevamo kot pogoj pri dimenzioniranju
velike pregrade, kadar je konstrukcijska višina       prevodnosti evakuacijskih objektov - projektna
objekta (merjena od najnižje točke temeljev): naj-     poplava 1. Drugi pogoj, ki mu moramo zadostiti pri
manj 15m, med 5 in 15 m, če je velikost zadrže-       dimenzioniranju evakuacijskih objektov, je, da so v
valnika najmanj 3 milijone m3. Glede na navedeno      primeru zagotavljanja varnosti objekta operativni
se določila navodil nanašajo na zadrževalnike, ki      vsi evakuacijski objekti in morajo prevajati račun-
ne izpolnjujejo kriterija za velike pregrade po Pra-    vsokdi pnroetteorknBaHvQp2l,ivbnreezmpoobsmleodčicjuzazapjerezgitrvaed. oPrinavdilool--
vilniku o seizmičnem opazovanju in se po Uredbi       ma morajo biti pregrade opremljene vsaj z dvema,
v razvrščanju objektov uvrščajo v kategorijo manj      med seboj neodvisno delujočima evakuacijskima
zahtevnih objektov.                     objektoma, pri pregradah, ki sodijo v drugi razred,
                              pa se, po predhodni utemeljitvi, lahko dovoljuje
Dimenzioniranje objektov                  samo en evakuacijski objekt. V Sloveniji nimamo
                              posebnega predpisa glede upoštevanja računskih
Določitev projektne poplave                 poplavnih voda pri dimenzioniranju evakuacij-
Pri hidravličnih preračunih in konstrukcijskem       skih objektov. Pri dimenzioniranju evakuacijskih
dimenzioniranju je treba v prvi vrsti upoštevati      objektov na velikih pregradah se upošteva (n-1)
varnost objektov ob nastopu poplavnih dogodkov,       kriterij z upoštevanjem računske poplavne vode, v
pri visokovodnih zadrževalnikih pa tudi ustrezno      odvisnosti od tipa objektov. Letna verjetnost poja-
izvedeno protipoplavno zaščito. Po DIN 19700 so       va računskih poplavnih voda po DIN 19700 podaja
podani trije primeri projektne poplave:           strožje kriterije glede na prakso v Sloveniji in je
•	Projektno poplavo 1 z upoštevanjem računske        zato smiselno, da se za računske poplavne vode
                              za male zajezitve upošteva vsaj minimalni pogoj
                              iz preglednice 1. Za določitev referenčnih vred-

Klasifikacija                 Računske poplavne vode           Računske poplavne vode -
                                                zanemarljivi vplivi

                         BHQ1     BHQ2            BHQ1         BHQ2
                        1 × 10–3   1 × 10–4
velike zajezitve                (1.000 let) (10.000 let)          1 × 10–2       1 × 10–3
male zajezitve                 2 × 10–3   2 × 10–4           (100 let)      (1.000 let)
zelo majhne zajezitve              (500 let)  (5.000 let)          1 × 10–2
                        5 × 10–3   1 × 10–3           (100 let)       2 × 10–3
                        (200 let)  (1.000 let)                     (500 let)

Preglednica 1: Letna verjetnost pojava računskih poplavnih voda BHQ1 in BHQ2 po DIN 19700

28
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33