Page 27 - Zbornik 2022
P. 27

Predstavitev in utemeljitev priprave smernic za načrtovanje malih zajezitev

lagoditvijo za slovenske razmere, t.j. na veljavno            na sveženj standardov DIN 19700 za pregradne
slovensko regulativo, upoštevajoč aktualno inže-             objekte, ki je bil leta 2004 objavljen v prenovlje-
nirsko prakso s področja pregradnega inženirstva             ni različici in je po tem standardu prvič uvedena
v Sloveniji. Dokument je trenutno v fazi potrditve            možnost razvrščanja jezov glede na njihov pomen.
pri IZS-MSG oz. DWA in bo predvidoma na voljo v             Pregrade so obravnavane v zvezku DIN 19700-11
drugi polovici 2022.                           »Pregrade«, ki razvršča pregrade v dva razreda,
Z navodili za načrtovanje malih zajezitev želimo             upoštevajoč dva parametra: velikost zajezitve in
povezati precej razpršeno slovensko zakonodajo              višino pregradne zgradbe. V 1. razred se uvrščajo
in urediti terminologijo, ki se uporablja na podro-           velike pregrade z višino konstrukcije nad 15 m ali
čju pregradnega inženirstva ter tako prispevati k            prostornino zadrževalnika nad 1 milijon m3. V 2.
boljšemu razumevanju področja; s tem pa posta-              razredu so srednje velike in male pregrade, ki ne
viti solidnejše temelje za kakovostno načrtovanje,            izpolnjujejo teh meril. Nadaljnje razlikovanje je na-
gradnjo, opazovanje in obratovanje srednjih in              čeloma dopustno, a ni posebej navedeno. V zvezku
malih pregrad, zadrževalnikov in nasipov. Z navo-            DIN 19700-12 »Zadrževalni bazeni za poplave« je
dili nagovarjamo lastnike, odgovorne za vzdrževa-            upoštevana razvrstitev pregrad po velikosti, ven-
nje in obratovanje, upravljavce objektov, nadzorne            dar je tu podano še dodatno razlikovanje na sre-
organe, združenja za upravljanje voda, združenja             dnje velike (? 100.000 m3), male (< 100.000 m3) in
za posebne namene varstva pred poplavami, in-              zelo majhne zadrževalnike (< 50.000 m3).
ženirje in inženirske pisarne ter vse, ki se vključu-          V navodilih uvajamo splošni pojem zajezitev, ki
jejo v proces načrtovanja, gradnje, vzdrževanja in            obsega pregradni objekt, s katerim je ustvarjena
obratovanja, opozoriti na odgovornost, ki jo imajo            zajezitev s formiranjem zadrževalnika ali akumu-
do prebivalstva, prostora in naravnega okolja.              lacijskega bazena. V sklop zajezitve prištevamo
                                     tudi vse pripadajoče in funkcionalne spremljajoče
Opis vsebine                               objekte, kot so izpusti, zapornice, prelivi, dovodni
                                     kanali, oddaljeni sistemi opazovanja, ki služijo za
Področja uporabe                             obratovanje in opazovanje pregrade ter nadzor
                                     nad njenim obratovanjem. V navodilih s pojmom
                                     zajezitve vključujemo pregrade (jezove) in visoko-
                                     vodne zadrževalnike (z ojezeritvijo ali suhe).

Navodila obravnavajo zajezitve, ki služijo za zadr- Navodila se nanašajo na objekte, katerih konstruk-
ževanje vode v vodotokih. Nanaša se na jezove in cijska višina ne presega 6m s skupno prostornino
visokovodne zadrževalnike in se v delu naslanjajo zadrževalnika do 100.000 m3, ki po razvrstitvi po

Slika 1: Razvrstitev kategorij zajezitev, ki so predmet uporabe navodil

                                     27
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32