Page 29 - Zbornik 2022
P. 29

Predstavitev in utemeljitev priprave smernic za načrtovanje malih zajezitev

nosti računske poplavne vode se določijo na pod-                     v smeri delovanja vetra, kot tudi opredelitev doda-
lagi določil iz navodil ali priporočila iz Pravilnika                   tnega varnostnega nadvišanja pregrade.
o metodologiji za določanje območij, ogroženih                      Geotehnične raziskave
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih                    Pri načrtovanju in gradnji se upoštevajo standardi
voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v                    SIST EN 1997-1, Evrokod 7: Geotehnično projekti-
razrede ogroženosti (UL RS 60/07).                            ranje – 1. del: Splošna, SIST EN 1997-2, Evrokod
                                             7: Geotehnično projektiranje – 2. del: Preiskova-
Varnostno nadvišanje objektov                               nje in preskušanje tal in nacionalni dodatek teh
                                             standardov. Po DIN 1054 se zajezitve uvrščajo v
V navodilih so podane osnove za določitev varno-                     tri geotehnične kategorije glede na višino objekta:
stnega nadvišanja zajezitev. Nadvišanje zajezitve                     (1) nižja od 2m, (2) od 2m do 4m in (3) nad 4m. Za
(f) predstavlja višinsko razliko med koto visoko-                     jezove, ki ležijo v potresnem območju ali na str-
vriohdpnoepzlaavjenzihnevogdlaad1inaeli(2ZH–) – v računskih prime-            min se uvrščajo v 3 kategorijo, ne glede na višino.
                        in koto krone zajezne           V navodilih so podane splošne zahteve za temelj-
zgradbe. Predstavlja seštevek dviga gladine za-                      na tla, ki vplivajo na strukturno varnost in obli-
radi vppolipvoovbovčajulovjeaznujain(hdAvu)igoaz.gvlaišdiinnoe vzpenjanja        kovne zahteve pri načrtovanju zajeznih objektov.
vala                               zaradi po-        Sledi nabor potrebnih geotehničnih raziskav v
jianvkaoppilčimennjeagleadvuatlearvpossmleedriičdneelgoavannajsatavnektraale(hdWei-)   odvisnosti od geotehnične kategorije objekta, ki
dnoelozačiptovirevi(šhinEie). Pri projektni poplavi 2 je treba pri           jih je treba nujno izvesti, tako na območju zaje-
                nadvišanja zajezitve  upoštevati še           zne zgradbe, kot na območju zadrževalnika. Vse
dlihodsaotnpoovdaarnneosotknvoirvniešinvore(dhnSio) s(stilikkaar2a)k.tVernisatvičondiih- izsledke raziskav je treba elaborirati skladno z
količin nadvišanja za enostavne primere, za bolj                     določili Evrokoda 7-2.
kompleksne primere pa se predvideva poseben                        Gradnja nasutih jezov
izračun nadvišanja. V Sloveniji nimamo podrobno                      V navodilih je več poudarka namenjeno načrtova-
predpisanega postopka za določitev nadvišanja                       nju in izvedbi nasutih jezov, ki so v tej kategoriji
pregrade in se uporabljajo splošno uveljavljeni                      običajno najbolj razširjeni. Navodilo sicer omenja
postopki različnih avtorjev, v skladu s priporočili                    tudi izvedbo masivnih betonskih jezov s priporoči-
ICOLD. V slovenskem prevodu navodil so tudi pri-
kazani postopki računa nadvišanja pregrade: za-
radi vpliva valovanja, zaradi pojava plimnega vala

Slika 2: Nadvišanje zajezitve pri malih zajezitvah

                                             29
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34