Page 25 - Zbornik 2022
P. 25

Predstavitev in utemeljitev priprave smernic za načrtovanje malih zajezitev

PREDSTAVITEV IN UTEMELJITEV PRIPRAVE
SMERNIC ZA NAČRTOVANJE MALIH
ZAJEZITEV

Izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski, univ. dipl. inž. grad.; Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za splošno hidrotehniko, Hajdrihova 28,
Ljubljana

Nina Humar, univ. dipl. inž. grad.; Slovenski nacionalni komite za velike pregrade –
SLOCOLD, Hajdrihova 4, Ljubljana

Povzetek                       Uvod

V prispevku je predstavljena vsebina navodil DWA-   Pregrade in zadrževalniki prinašajo številne po-
-M 522: Male pregrade in mali visokovodni zadrže-   membne koristi za človeka in naravo, ne le zaradi
valniki, ki so bila na pobudo Slovenskega komiteja  zagotavljanja količin, ki bodo zadovoljevale naraš-
za velike pregrade in Inženirske zbornice Sloveni-  čajočim potrebam po vodi, temveč tudi zaradi bla-
je (IZS) prevedena v slovenščino. Poudariti želimo  ženja posledic podnebnih sprememb, ki smo jim
nujo po pripravi usmeritev za tovrstne objekte, saj  priča v zadnjih desetletjih. V preteklosti je bila ve-
je področje načrtovanja in varnosti zlasti manjših  čina pregrad in zadrževalnikov enonamenskih, v
zajezitvenih objektov in zadrževalnikov pri nas re-  zadnjih desetletjih pa se vse bolj uveljavljajo več-
gulatorno izjemno slabo pokrito. Z uvedbo navo-    namenski zadrževalniki. Iz podatkov najobsežnej-
dil za male pregrade želimo podati uporabnikom    šega registra pregrad »Svetovni register pregrad
usmeritve za načrtovanje takih objektov pri kate-   ICOLD« (ICOLD, 2022), izhaja, da je največ - kar
rih bo zagotovljena varnosti le-teh v vseh življenj- 48% - vseh enonamenskih pregrad namenjenih
skih fazah in opozoriti na pomen odločitev, spreje-  namakanju. 17% pregrad je namenjenih proizvo-
tih v fazi načrtovanja. Projekt je finančno podprla  dnji hidroenergije, 13% oskrbi z vodo, 10% obram-
Matična sekcija gradbenih inženirjev pri IZS (v na-  bi pred poplavami, 5% rekreaciji ter manj kot 1%
daljevanju IZS-MSG) z namenom, da se dokument     plovbi in gojenju rib.
po sprejetju in potrditvi uporablja v splošni praksi V Sloveniji je, kar zadeva namena pregrad, situ-
na področju pregradnega inženirstva, zato je prip-  acija podobna. Od 70 objektov, ki so evidentirani
ravljen tudi dodatek z napotki za uporabo navodil   na nacionalni ravni je 54% namenjenih za vodno-
v Sloveniji.                     gospodarske namene, 37% za proizvodnjo hidro-
                           energije in 9% za druge namene (namakanje, ri-

                                             25
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30