Page 22 - Zbornik 2022
P. 22

dr. Uroš Krajnc

Zadrževalnik Vanganel na Bavškem potoku je bil   Literatura
zgrajen leta 1964 in je naša najstarejša vodnogo-
spodarska pregrada. Kapacitetea zadrževalnika    https://sdzv-drustvo.si/novice/ali-je-hidroenergija-res-ze-
omogoča namakanje do 250 ha kmetijskih površin     lena-energija-stalisce-sdzv-do-hidroelektrarn/
v dolini Badaševice, kar je primarni namen izgra-
dnje pregrade. Pregrada omogoča tudi zmanjše-    http://www.sel.si/zgodovinaprevzeto 21.8.2018
vanje visokovodnih valov Badaševice in varovanje  https://www.morel.si/Gospodarstvo/Tudi_sonce_daje_elek-
pred poplavami.
V publikaciji 50 let Rižanskega vodovoda iz leta    triko_za_prodajo_1/
1985 najdemo zanimiv pregled potrebnih zadrže-   https://www.he-ss.si/objava/izgradnja-velike-soncne-elek-
valnikov za oskrbo s pitno vodo in namakanje. Na
širšem območju Istre so prisotne pobude za zadr-    trarne-ob-pretocni-akumulaciji-he-brezice.html
ževalnike že 150 let (Preglednica 4).        https://www.zelenaslovenija.si/eol/na-degradiranem-ob-
Spoštujmo znanje takratnih inženirjev! Tudi v jav-
nosti sila sporna gradnja akumulacije Suhorka za    mocju-letos-najvecja-soncna-elektrarna-eol-156/
oskrbo s pitno vodo Slovenske obale in zalednega  https://www.dem.si/sl/b2b/novice-in-obvesti-
kraškega območja omogoča vodo za namakanje.
                            la/2021081112245318/dravske-elektrarne-maribor-v-
Zaključek                        -izgradnjo-nove-soncne-elektrarne
                          Design, development and operation of floating solar photo-
Grozi nam, da bomo spoznali, da hrana ne raste     voltaic systems recommended practice DNVGL-RP-0584
v Lidlih, Hoferjeih in Intersparih in da vedno do-   Edition March 2021
volj elektrike ni samo po sebi umevno. Da se izog- Berlot B.: HE in vodovod Zadlaščica, Gradbeni vestnik 5 -6,
nemo tem šokom, poglejmo, kaj lahko naredimo      1990
sami. Vodarji imamo dovolj znanja, samo naj ga   Krajnc U.: AKUMULACIJA SUHORKA KOT STRATEŠKI VODNI
država uporabi.                     VIR ZA SLOVENSKO OBALO – ARGUMENTI V PRID GRAD-
                            NJE, Gradbeni vestnik avgust 2021, letnik 70
                          Krajnc, U., Kryžanowski, A., Upravljanje z vodnimi viri v jugo-
                            zahodni Sloveniji, Vodni dnevi 2020, Slovensko društvo za
                            zaščito voda, Rimske toplice, november 2020.
                          Stražar S.: Nacionalni program namakanja Republike Slove-
                            nije - od načrtov do realizacije; Mišičev vodarski dan 2003
                          Stražar S.: Stanje in perspektive delovanja hidromelioracij-
                            skih sistemov institucionalna ureditev hidromelioracij -
                            pregled stanja in načrti za v bodoče
                          Juvan S.: Odvodnja in namakanje kmetijskih površin na pore-
                            čju Drave Almanah Gospodarjenje in upravljanje v vodami
                            v porečju Drave 2019

22
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27