Page 17 - Zbornik 2022
P. 17

Ekonomska kriza jesen 2021 – pomlad 2022 nujnost ponovnega ovrednotenja slovenske strategije na področjih energetike in pridelave hrane

tro energetskih gradenj, še posebej za projektira-     reki Savi, najprej zgradi elektrarna na Završni-
nje preostalih elektrarn na Dravi. Gradis Ljubljana    ci. Od pridobitve vodopravnega dovoljenja leta
(kasneje Tehnogradnje), ki je sodeloval pri gradnji    1912 do poslanih prvih kWh leta 1914 sta minili
praktično vseh hidroelektrarn na Dravi, Hidromon-     dve leti. HE Završnica tako obratuje od leta 1914
taža Maribor za montažna dela pri gradnji hidroe-     naprej.  Gradnje so se nadaljevale šele po drugi
lektrarn je bila dolga leta edina v Jugoslaviji in je us- vojni, leta 1949 je tako kot prva hidroelektrarna,
pešno montirala strojno in elektrostrojno opremo v     zgrajena po koncu druge svetovne vojne, pričela
večini zgrajenih elektrarn, Rade KončarZagreb je      obratovati HE Savica. Februarja leta 1946 je bila
za elektrarno izdelal prvi tovrstni generator, kije bil  pričeta gradnja HE Moste. Prvi in drugi agregat
izdelan v Jugoslaviji , Metalna Maribor za izdelova-    sta pričela obratovati leta 1952, tretji pa marca
nje hidromehanske opreme, Litostroj Ljubljana kot     1955. Leta 1977, ko se je dogradil četrti agregat
izdelovalec turbinske opreme. Ta uspešna ekipa je     v strojnici HE Moste (črpalna turbina), priključen
bila uspešna pri izgradnji od stalih hidrocentral na    na cevovod HE Završnica. Leta 1999 je bil zara-
zgornji Dravi v Sloveniji.                 di dotrajanosti predelan v čisti turbinski agregat.
Hidroelektrarna Vuzenica: začetek gradnje elek-      Gradnja HE Medvode se je pričela leta 1947. Prvi
trarne sega v leto 1947, Litostroj je tako zagoto-     agregat elektrarne je pričel obratovati leta 1954,
vil pravočasno dobavo turbin, sam pa sije pridobil     drugi pa aprila 1955. Šele leta 1986 pognala na-
bogate izkušnje za samostojno delo. Do leta 1953      slednja elektrarna Mavčiče.
so delno dokončali gradnjo, tako da so lahko pog-     Naslednji velik projekt je bil izgradnja verige hi-
nali agregate; leta 1956 je samostojno dobavil tre-    drocentral na spodnji Savi pod Zidanim mostom
tjo turbino, in to na podlagi lastne dokumentacije     do meje s Hrvaško. To so HE Vrhovo začetek grad-
in z lastnimi izboljšava mi kot rezultat podrobnih     nje 1989, obratovanja 2003, HE Boštanj začetek
hidravličnih raziskav na Inštitutu za turbinske stro    gradnje 2002, poskusno obratovanje 2006, HE
je v Ljubljani.                      Arto Blanca začetek gradnje 2005, poskusno obra-
Hidroelektrarna Vuhred: gradnja se je začela leta     tovanje 2008, HE Krško začetek gradnje 2007, po-
1952 in končala leta 1958. To je bila prva elektrar-    skusno obratovanje 2013 ter HE Brežice začetek
na na področju celotne SFRJ, ki je bila zgrajena iz-    gradnje 2014, poskusno obratovanje 2017.
ključno na podlagi lastnih izkušenj in popolnoma      V oči bode dolžina gradnje HE Vrhovo (14 let), po-
opremljena z domačo proizvedeno opremo. Leta        tem pa je nova država Slovenija izpeljala uspešen
1956 so zagnali že prve dva agregata.           sistem gradnje ostalih hidrocentral, ki spominja
Hidroelektrarna Ožbalt : gradnja se je začela leta     na gradnjo hidrocentral na Dravi po 2. svetovni
1957 in končala leta 1960.                 vojni.
Hidroelektrarna Zlatoličje je bila uradno odprta      Gradnja HE Blanca pa je tragično povezana z ne-
leta 1969 in je bila to prva kanalska elektrarna v     srečo 3. julija 2008, ko se je zadnji spust po Savi
SFRJ. Sama gradnja se je začela leta 1964.         pred njeno zajezitvijo končal tragično s 13 premi-
Formin je zadnja  hidroelektrarna  na  sloven-       nulimi. Velja za najhujšo nesrečo na vodi v Slove-
skem  delu  Drave. Za potrebe elektrarne je bilo      niji, izgubil sem nekaj dobrih prijateljev.
zgrajeno največje umetno jezero na Sloven-
skem, Ptujsko jezero, katerega volumen znaša 20      Hidrocentrale na Soči
milijonov m3.
                              Gradnjo hidroelektrarn na Soči in njenih pritokih
Hidrocentrale na Savi                   lahko spremljamo v časovnem okvirju štirih držav:
                              Avstrije (kot del Avsto-Ogrske), Italije, Jugoslavije
Leta 1908 je v Kranjskem deželnem zboru dr.        in Slovenije. Načrti za energetsko izrabo Posočja
Evgen Lampe, politik Slovenske ljudske stran-       med obema vojnama, ko je slednje spadalo v okvir
ke, predlagal, kako bi mogla dežela izrabljati sile    Kraljevine Italije so bili zelo ambiciozni . Ekonom-
svojih rek za proizvodnjo električne energije. Dr.     ski interesi so bili zlasti v Posočju tesno povezani
Lampe je svojo pozornost usmeril zlasti na go-       z nacionalnimi in političnimi interesi. Soča je ve-
renjske reke, ki so za izrabo najprikladnejše. Po-     ljala za neizkoriščen vir energije, ki naj bi služila
leg tega so bile na Gorenjskem tudi najugodnejše      zagonu razvoja v širši regiji, te investicije pa naj bi
gospodarske razmere, s katerimi bi bilo mogo-       tudi okrepile italijanski značaj obmejnih krajev ter
če zadosti tehtno opravičiti morebitne naložbe v      postale simbol superiornosti italijanske kulture in
drage naprave. Politične in gospodarske okoliš-      civilizacije.
čine so pripeljale do odločitve, da se namesto na     Na Hublju je bila leta 1931 zgrajena hidrocentrala,
                              ki je bila v tistem obdobju z dvema generatorjema

                              17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22