Page 15 - Zbornik 2022
P. 15

Ekonomska kriza jesen 2021 – pomlad 2022 nujnost ponovnega ovrednotenja slovenske strategije na področjih energetike in pridelave hrane

EKONOMSKA KRIZA JESEN 2021 – POMLAD
2022 NUJNOST PONOVNEGA OVREDNOTENJA
SLOVENSKE STRATEGIJE NA PODROČJIH
ENERGETIKE IN PRIDELAVE HRANE

dr. Uroš Krajnc, uroskrajncster@gmail.com

Povzetek                       Oskrba z elektriko v Sloveniji

Vojna v Ukrajini jeseni leta 2021 je povzročila s   Vire električne energije povzemamo po podatkih
svojimi posledicami v Sloveniji ekonomsko krizo    Statističnega urada RS.
na področju energetike in preskrbe s hrano, obse-
ga krize še ne moremo določiti. Pomeni pa premik   Hidroelektrarne do vključno 10 MW 163
od delovanja prostega trga Evropske Unije, kjer je    Hidroelektrarne nad 10 MW   1188
teh dobrin dovolj za sprejemljivo ceno, k samo-         Termoelektrarne     1512
preskrbi držav.                         Jedrska elektrarna    688
Ta dejstva zahtevajo, da ponovno ovrednotimo          Sončne elektrarne    264
slovenske strategije na področjih:                Vetrne elektrarne
•	energetike: potrebno je pospešiti aktivnosti za            Skupaj       5
                                             3820
 izgradnjo novih hidrocentral : dokončanje verige
 Spodnja Sava in izgradnja verige Srednja Sava.   Tabela 1: Osnovni podatki obravnavanih vodomernih postaj

•	pridelava hrane: izgradnja namakalnih siste-     Hidroelektrarne         4410
 mov, kjer so zadostne količine vode že na voljo   Termoelektrarne          4527
 in potrebnih akumulacij za potrebe namakanja    Jedrska elektrarna         5533
 in oroševanja, kjer le te še niso izgrajene. Vedno Sončne elektrarne
 bolj pomembno vlogo pri hrani glede beljakovin   Vetrne elektrarne           7
 bodo imele ribe, morske in rečne.                             6
                               Skupaj           14483
Voda je vgrajena v vse pore našega življenja: oskr-
ba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih    Tabela 2: Proizvodnja električne energije na pragu elektrarn (GWh),
vod, proizvodnja hrane in pijač, rekreacija v narav- Slovenija, Leto 2019
nih vodah in umetnih bazenih. ribištvo kot gospo-
darska panoga in rekreacija. Preteklo obdobje je   Grobe številke pokažejo, da hidroelektrarne proi-
značilno v iskanju in povezovanju vseh deležnikov   zvedejo nekaj manj kot tretjino potrebne električ-
na vodah. Sedanja kriza pa bo zahtevala postavi-   ne energije.
tev prioritet in mehanizmov za realizacijo priori-
tetnih nalog.

                                                        15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20