Page 11 - Zbornik 2022
P. 11

MIŠIČEV VODARSKI DAN –
IZZIVI ZA VODARSKO STROKO

Mišičev vodarski dan je priložnost za predstavi-   Druga razpisana tema prav tako kaže na pomanj-
tev strokovnih spoznanj, projektov in praktičnih   kanje regulative oziroma tehničnih smernic za
primerov izvedbe na področju urejanja voda in    načrtovanje urejanja vodotokov. Januarja 2022
upravljanja z vodami.                so bile objavljene Splošne smernice s področja
Organizatorji si prizadevamo, da z izborom tema-   upravljanja z vodami. V prilogi 6 so podane usme-
tike sledimo aktualnim dogajanjem in stanju na    ritve za načrtovanje ureditev na vodnih in priobal-
področju vodarstva. Poskušamo izpostaviti pro-    nih zemljiščih z vidika preprečevanja poslabšanja
bleme in strokovne nedorečenosti kot izhodišča    ekološkega stanja. Še vedno pa ni izdelanih teh-
za pripravo referatov, v pričakovanju izboljšanja  ničnih smernic ali normativov, ki bi načrtovalcem
stanja v vodarstvu.                 določale enotne kriterije in načine izvajanja po-
Tudi letošnje razpisane teme so namenjene prika-   segov v vodni režim in vodno okolje. Definiranje
zu stanja in problematike, ki bi jo morali strokov- projektnih pretokov (povratnih dob), varnostnih
no obvladovati pri celostnem načrtovanju urejanja  višin za tipične objekte glede na rabo prostora,
in upravljanja voda. Že na predhodnih Mišičevih   je prepuščeno načrtovalcem in ni usklajeno na
dnevih smo opozarjali na pomanjkanje celostnih    nivoju države. Ali je potrebno zagotoviti izvedbo
načrtov upravljanja voda.              vzdrževalnih poti pri izvedbi ureditev vodotokov in
V skladu z evropskimi direktivami smo v Sloveni-   ali je potrebno na njih zagotoviti lastništvo drža-
ji izdelali Načrte upravljanja z vodami za porečje  ve? Kakšno je stanje zemljiške knjige na vodnih
Donave in Jadranskega morja, in jih tudi perio-   zemljiščih (struga in priobalni pas) in kakšna je
dično noveliramo. Izdelana je načelna strategija   strategija države glede ureditve lastništva?
upravljanja na nivoju celotne države. Nespreje-   Tretja tema posveta podaja izhodišča za razmišlja-
mljivo pa je, da nimamo z načelnimi usmeritva-    nje o problematiki kvalitete vode in sedimentov
mi usklajenih in izdelanih podrobnejših načrtov   v slovenskih rekah. Pri urejanju in vzdrževanju
upravljanja po posameznih porečjih.         strug vodotokov je običajno potrebno odstranje-
V zadnjem obdobju se izvajajo večji kohezijski    vanje naplavin, pri širitvah struge so potrebni
projekti na posameznih odsekih, katerih vpliv na   izkopi zemljin, kar je v primeru onesnaženosti
stanje voda bi moral biti obravnavan celostno na   sedimentov zahtevna naloga povezana z velikimi
celotnem porečju. Izvajali se bodo zadrževalniki   stroški. Naplavin praviloma ne moremo obravna-
visokih vod, katerih vpliv ni ovrednoten na celot-  vati kot ustrezen gradbeni material, tudi po sami
nem dolvodnem odseku. Kdaj bomo pričeli z izde-   predelavi ne, saj lahko vsebujejo veliko biomase
lovanjem podrobnejših NUV z obravnavo tematike,   ali tudi nevarnih snovi in predstavljajo celo nevar-
ki je na posameznem vodotoku problematična?     ni odpadek. Ali razpolagamo z dovolj kvalitetnimi
                           podatki, da se pri načrtovanju posegov predvidijo
                           potrebna dela in stroški? Ali je možna prilagoditev
                           zakonodaje v smislu okoljsko sprejemljivih in in-
                           vesticijsko vzdržnih rešitev? Rezultati monitorin-

                           11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16