Page 9 - Zbornik 2022
P. 9

dr. Metka Gorišek 1961-2022

Mnogo prezgodaj nas je zapustila dr. Metka
Gorišek, ugleden vodnogospodarski strokovnjak.

Dr. Metka Gorišek se je rodila 18. januarja 1961.   Svojo poklicno pot je nadaljevala v kabinetu Mi-
Po maturi na Gimnaziji Brežice leta 1978 je je vpi-  nistrstva za gospodarstvo kot vodja projektov
sala Fakulteto za arhitekturo, gradbeništvo in ge-   gospodarskih središč Resolucije o nacionalnih ra-
odezijo v Ljubljani, kjer je diplomirala leta 1984.  zvojnih projektih za obdobje 2007-2013 in nato kot
Študij je nadaljevala na podiplomski stopnji, leta   direktorica Inštituta za prostorski razvoj ter vodja
1989 je pridobila naziv magistrica gradbeništva z   inženiringa projektov za LIN, d.d. Ker je bila vedno
nalogo Simulacija infiltracije padavin in leta 1995  vezana na svoje domače okolje, je z veseljem so-
pridobila naziv doktorice tehničnih znanosti na    delovala pri projektu obnove in razširitve letališče
Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo ter Danski   Cerklje. Pozneje je bila zaposlena na Inštitutu za
kraljevi univerzi na Fakulteti za varstvo okolja na-  vode Republike Slovenije, kjer so izdelali ključne
slov doktorata Difuzijsko gibanje snovi raztoplje-   vodnogospodarske strateške dokumente. Zopet
nih v vodi skozi porozni prostor iz drobnozrnatih   skok iz državne administracije v Energetiko Ljub-
materialov (Diffusion of chemical species dissol-   ljana, d.o.o., kjer se je ukvarjala s problematiko
ved in water in porous medium of fine grain soils).  blata iz čistilnih naprav. Svojo kariero je zaključila
Svojo poklicno pot je začela na Fakulteti za grad-   kot državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in
beništvo in geodezijo, vendar je hotela spoznati    prostor.
praktično delo pri protipoplavni zaščiti ter nekaj   Leta 2021 je bila dr. Metka Gorišek proglašena za
časa sodelovala z Vodnogospodarskim podje-       častno občanko Občine Brežice v priznanje in zah-
tjem Kranj, ko so sanirali poškodbe po poplavah    valo za izjemen prispevek pri uresničitvi okoljskih
leta1990. Nadaljevala v Dravskih elektrarnah v     projektov, pomembnih za razvoj te občine.
Republiki Avstriji, iz tistega časa je imela lep spo- Zadnja leta se je zelo angažirala pri pripravi doku-
min, ko je ugotovila napako v modelu napovedo-     mentacije za končno rešitev oskrbe s pitno vodo
vanja poplav in je prejela za Božič za nagrado še   Slovenske Istre ter kraškega zaledja z izgradnjo
eno plačo. Nova zaposlitev ja bila na Združenih    zadrževalnika Suhorica. Prve aktivnosti, ki jih je
narodih kot Nacionalni koordinator Donavske kon-    vodila v letih 2004 – 2006, je sredi projekta preki-
vencije za Republiko Slovenijo na Ministrstvu za    nilo takratno vodstvo MOP, sedaj pa si želela, da bi
okolje in prostor. Leta 1996 se je zaposlila na Mi-  projekt izpeljala do svoje upokojitve.
nistrstvu za okolje in prostor kot državna podse-   Bila je ena še redkih strokovnjakov, ki je združeva-
kretarka, kjer je med drugim vodila večje projekte   la tako visoko ekspertno znanje s področja hidro-
odvajanja in čiščenja voda, oskrbe s pitno vodo    tehnike kot poznavanja vodenja skozi vse potreb-
ter centrov za ravnanje z odpadki. Ko je Republika   ne faze do izvedbe objektov.
Slovenija nujno potrebovala Operativni program
za odvajanje in čiščenje odpadnih voda kot podla-   dr. Uroš Krajnc
go za sofinanciranje EU, je poklicala strokovnjake,
same njene znance, ga je napisala v nekaj dneh, in
institucionalizirala.

                            9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14