Page 7 - Zbornik 2022
P. 7

33. Mišičev vodarski dan

Luka Žvokelj, Luka Honzak, Maja Brajnik, Gregor Hribar, Boštjan Kristan, Marko Levičnik, prof. dr. Marina Pintar

Digitalizacija namakanja zelenjave............................................................................................. 144

dr. Mitja Prelovšek, Miha Curk, dr. Nina Mali, dr. Janez Mulec, dr. Metka Petrič, prof. dr. Marina Pintar, dr. Janko Urbanc,
dr. Rozalija Cvejić

Raziskave za opredelitev in preprečevanje obremenjevanja vodozbirnega zaledja
Jelševniščice in Otovskega brega, s posebnim ozirom na habitat črne človeške ribice....... 151

viš. pred. dr. Andrej Vidmar, dr. Gorazd Urbanič, izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski

Postavitev video nadzornega sistema za spremljanje rib skozi prehod
za vodne organizme na pregradi HE Brežice ............................................................................ 160

Agata Suhadolnik, doc. dr. Žiga Unuk, doc. dr. Milan Kuhta

Mikroarmirani betonski tetrapodi pri urejanju vodotokov........................................................ 166

Gašper Zupančič, Miha Zidarič

Celovita hidrološko hidravlična študija porečja kot korak v smeri podrobnejših načrtov
upravljanja voda? - Primer Savinje............................................................................................. 171

dr. Katarina Zabret, mag. Jana Meljo, dr. Leon Gosar, dr. Sašo Šantl

Ocenjevanje referenčnih pretokov.............................................................................................. 177

Tomaž Oberžan, dr. Vanja Ramšak

Študija kanalizacijskega sistema mesta Maribor...................................................................... 182

mag. Milena Dobnik Jeraj, Lea Pavrič, mag. Jože Papež

Obvladovanje tveganj naravnih nesreč in ozaveščanje o protipoplavnih ukrepih
z interaktivnim modelom v okviru alpske makroregionalne strategije.................................. 193

05	Reklamni oglasi

                                                                                7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12