Page 6 - Zbornik 2022
P. 6

Melita Velikonja Martinčič, mag. Mojca Dobnikar Tehovnik

Vsebnost onesnaževal v sedimentih površinskih voda v Sloveniji.............................................69

Brigita Jesenovec, mag. Mojca Dobnikar Tehovnik

Preiskovalni monitoring kakovosti Meže in njenih pritokov........................................................78

dr. Nataša Smolar-Žvanut, mag. Mitja Centa

Strategija odvzema naplavin na porečju reke Save.....................................................................87

04	Aktualni projekti s področja upravljanja z vodami

     in urejanja voda

viš. pred. dr. Jošt SODNIK, prof. dr. Matjaž Mikoš

Celovito reševanje problematike masnih tokov na hudournikih pod Krvavcem.......................95

dr. Matej Müller, dr. Martin Bombač, dr. Boštjan Gregorc

Celoviti pristop k novelaciji pretočnih krivulj prelivnih objektov HE na reki Dravi
s kombinacijo fizičnega in 3D numeričnega modeliranja......................................................... 108

Saša Sobočan, Urban Jakop

Obnova rečne dinamike in vodnih habitatov na projektnem območju NATURA 2000,
vzdolž celotnega slovenskega odseka reke Mure..................................................................... 117

Andraž Hribar

Pilotni projekt ravnanja z nanosi
na zalivu Orehovo.......................................................................................................................... 130

dr. Janko Urbanc, dr. Anja Koroša, dr. Viktor Jejčič, mag. Tomaž Poje, Luka Žvokelj, dr. Boštjan Naglič, Bojan Čremožnik,
Marjeta Miklavc, Maja Vodopivec, Marko Glušič

Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode
(projekt EIP-VODE)......................................................................................................................... 139

6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11