Page 20 - Almanah Vodarstvo30 let
P. 20

Podravje: Zgodovina hidroloških meritev, poplavna ogroženost in suše

SLIKA 4: Sprememba števila merilnih mest in opremljenost postaj državne merilne mreže za podzemne vode med letoma 1954
                                       in 2018.

30                                                                                          24 24

              27
25 25 25

20                                                                                        20 20    20
                19 18 19 18 18 19 18 18 18                                                                 19    18 18
15 14
   12            15 15
                14 14                 14 14
10               13 13 13 13
                12 12 12

5

0 1954 1955 1956 1957 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1968 1969 1970 1979 1981 1982 1984 1985 1990 1992 1994 1996 1997 2000 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
                                                                                                1 2 4 9 11 11 18 17 15 16

                                                       222225656887665431
   12 14 25 27 25 19 15 14 13 12 14 12 13 12 12 11 13 12 11 13 13 13 12 11 10 10 10 10 10 5 5 5 3 3 2

  podatkovni registratorji  limnigra?               opazovanja

pomembne enote vodonosnika s prepoznav-                      in zaradi potreb po primerjalni analizi nizov
nim in reprezentativnim režimom podzemne                     podatkov s starimi lokacijami, le-te nekaj
vode, se je število merilnih mest povečalo na                   časa delovale sočasno (slika 4 in slika 5).
18, kar predstavlja tudi današnjo primarno
merilno infrastrukturo na Agenciji RS za oko-                   Meritve so bile sprva ročne, opazovalec je
lje pri izvajanju programa monitoringa koli-                   enkrat na dan oziroma nekajkrat na teden
činskega stanja podzemnih voda. Izrazitejši                    ali mesec na merilnem traku izmeril ali na
odstopanji v številu merilnih mest beležimo                    števni napravi odčital globino do podzemne
le še v letih 2012 in 2015 (24 merilnih mest),                  vode. Leta 1979 sta bila postavljena prva
ko so zaradi izgradnje novih merilnih postaj                   dva limnigrafa (Kamnica na Vrbanskem pla-

           Slika 5
           Lokacije meritev globin do podzemne vode med letoma 1954 in 2018.

20
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25